Notulen ALV 2017

  

 al sinds december 1968  

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 12 april 2017 in de Plutozaal

1)      Opening door voorzitter dhr. Simon Boven

Voorzitter dhr. Simon Boven heet alle aanwezigen van harte welkom op de vergadering.

2)      Presentatie “Lang zult U wonen”

Dit programma onderdeel is in gewijzigde vorm gepresenteerd i.v.m. afwezigheid van de gastspreker.

De voorzitter laat 2 filmpjes zien op welke wijze men het huis levensloopbestendig kan laten maken en welke ICT-mogelijkheden er zijn om zo lang mogelijk comfortabel in eigen huis te kunnen wonen.

De Gemeente Groningen en het WIJ-TEAM organiseren in de Vensterschool aan de Eikenlaan een informatiemarkt op 16-05-2017.

Vervolgens vertelt Els Struiving over de dynamiek in onze wijk. In 50 jaar tijd is er veel veranderd, gesloopt en veel gebouwd. De Trefkoel, Polaristoren, vernieuwing winkelcentrum.

Veranderd beleid t.a.v. studentenhuisvesting.

Op het gebied van energie en duurzaamheid is Paddepoel Energiek actief in de wijk, zijn er plannen voor drie kleine wijkwindmolens. Een groot project waarbij ook panden in onze wijk betrokken zijn is de aanleg van het warmtenet Noordwest aangesloten op een geothermische bron.

Paddepoel Energiek organiseert zaterdag 20 mei bij de schooltuintjes een energiefeestje. Bij de tuintjes zelf zijn zonnepanelen geplaatst.

Initiatieven op sociaal gebied: o.a. Buurvoorbuur( Mevr. Stunnenberg en Riny van der Molen vertellen iets hierover), Sport en spel-dag.

Gastheer Roel Mulder van de Plutozaal vertelt over activiteiten in de Plutozaal, waar dagelijks lunchpakketten worden samengesteld  door een organisatie die mensen begeleidt met een beperking,  er zijn georganiseerde maaltijden met vluchtelingen, Franstalige kerkdiensten. Op de Maandagavond zijn er kerkdiensten.

Buurten bij Bernlef.

Binnenkort gaat er een digitale sociale kaart de lucht in. Via de wijkkrant nr 1 is er meer over te lezen.

3)      Vragenronde

Er zijn geen vragen.

4)      PAUZE

5)      Vaststelling agenda

Met kennisgeving afwezig: HJ Falkena, van der Laan, E. Hoeksema, W. van der Gaast

6)      Notulen ledenvergadering 13 april 2016

Er waren geen vragen over de notulen van vorig jaar. Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

7)      Mededeling bestuur.

Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden.

Er zijn geen reacties binnen gekomen voor leuke ideeën 50 jarig bestaan van de vereniging.

Er is niet gereageerd op verzoek voor onderhoud/beheer website.

8)      Financiën

Penningmeester licht de exploitatie toe van 2016.

Kascontrole is gedaan door Dhr. Poel en Dhr. Van der Gaast. Decharge wordt verleend. Aangezien de beide controleurs niet in persoon aanwezig zijn, verzoekt de penningmeester Piet Hazekamp hen om een ondertekende brief voor akkoord.

Beide heren worden bedankt.

Kascontrole 2017 worden met instemming van de vergadering gedaan door Dhr.Poel en Mevr. Oosterveld.

De contributie blijft staan op € 15,00 per jaar

9)      Onderhoud in de wijk

Riolering

Bij het punt Onderhoud in de wijk komen diverse meldingen van leden.

Een lid meldt problemen bij het garageplein van de Jupiterstraat. Piet Hazekamp geeft aan dat er 700 € is uitgegeven om te onderzoeken waar de problemen vandaan komen; dit bedrag is door 12 garagepleineigenaren samen betaald. Uit onderzoek door de aannemer is gebleken dat de gres rioolbuizen  kapot zijn en dat er bij de putjes op het garageplein een breuk zit. Dit project wordt aangehouden tot het project riolering blok 3 is afgerond.

Wat betreft Blok 3 (28 woningen Uransusstraat/deel Venuslaan) zijn er problemen met de herbestrating. De betrokken bewoners zijn hierover per brief geinformeerd door de Vereniging. Het voorstel van de Vereniging is om binnen het budget de aannemer een nieuwe bestrating te laten uitvoeren. Een lid vraagt om in dat geval nieuwe tegels te laten gebruiken. De Vereniging neemt dit mee in de vraag aan de aannemer.

Vocht in de schuren

Er zijn diverse klachten van bewoners over vocht in de schuren die verband lijken te houden met de rioleringswerkzaamheden en de herbestrating. Een lid meldt dat het putje in zijn schuur normaal gesproken droog is en nu vol staat tot aan de rand, een ander lid meldt grote vochtproblemen in de schuur die voorheen droger was.

Het probleem is voorgelegd aan de aannemer, die aangeeft dat er sprake is van optrekkend vocht. Piet Hazekamp heeft bij de gemeente informatie opgevraagd over het grondwaterpeil ter plaatse om een verhoogde grondwaterstand als oorzaak te kunnen uitsluiten. Uit de informatie blijkt dat het peil bij 2 meetpunten hoger ligt dan voorheen en bij 2 lager. Dat kan dus niet als algemene verklaring dienen.

De aannemer geeft voorts aan dat het in de oude situatie – met een riolering van stenen materiaal met breuken – het water weg kon sijpelen via de breuken. In de nieuwe situatie, waarbij een nieuwe riolering van kunststof materiaal is gelegd, kan dat water niet weg en zou je een drainageslang nodig hebben. Ook is een deskundige van de gemeente hierover geraadpleegd. De problemen waren niet echt te voorzien. Vooraf is doorgerekend hoe groot de afvoerbuizen moesten zijn en de geplaatste zijn groter dan de buizen die er voorheen lagen.

De betrokkenen hebben hierover ook een brief ontvangen.

Diverse leden dringen aan op een gedegen oplossing voor het probleem en bekritiseren dat er geen onafhankelijke partij betrokken is geweest. Piet Hazekamp meldt dat de deskundige van de gemeente onafhankelijk is en wijst erop dat het consulteren van een collega-aannemer het risico bergt dat deze zijn collega dekt.

Piet Hazekamp biedt aan om samen te gaan werken aan een oplossing.

Voorzitter Simon Boven stelt voor om, als het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek meer dan 250 € bedraagt, de meerdere kosten hoofdelijk om te slaan over betrokken eigenaren. Piet Hazekamp zoekt een expert en zal vooraf offerte vragen voor diens werkzaamheden. De ALV stemt hiermee in.

Een lid geeft aan te wensen dat bewoners zelf worden betrokken bij de besprekingen over de vochtproblemen. Piet Hazekamp geeft aan dat dit altijd het geval is; in de projectgroep riolering van de vereniging zitten ook drie direct betrokkenen. Een aantal direct betrokkenen melden zich hiervoor.

Schilderwerk

Geen bijzonderheden

Verlichting

Bestuurslid Kees van der Ploeg heeft geen bijzonders over de verlichting.

10)  Rondvraag

Mogen de stukken rondgemaild worden in pdf-formaat; niet iedereen heeft Microsoft Word.

11)  Sluiting

De aanwezigen praten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje – met dank aan de vrijwilligers van de Plutozaal achter de bar.