Algemene Ledenvergadering 24 april 2018

al sinds december 1968

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 24 april 2018 in de Plutozaal

1)  Opening door voorzitter dhr. Simon Boven
Voorzitter dhr. Simon Boven heet alle aanwezigen van harte welkom op de vergadering.

2) Presentatie “Paddepoel, 50 jaar de energieke wijk en….nu?”
Titia Struiving : Co-creatie Paddepoel
n.a.v. een historische foto vertelt Titia over de ontwikkelingen van 50 jaar in onze wijk.

Een voorbeeld
Voorheen speelden kleine kinderen in zandbakken en daaromheen ontstonden clubjes mensen die gemeenschappelijke belangen hadden in de in de wijk.
Dit beeld bestaat niet meer en door allerlei ontwikkelingen in onze samenleving is de buurt anders geworden.
Nu wonen er ook studenten, buitenlanders, en gebroken gezinnen.
Hoe kunnen de initiatieven en de dromen van buurtbewoners gestalte krijgen met de verscheidenheid aan mensen die er wonen?

Co = samenwerking creëren.

Enkele voorbeelden van gemeenschappelijke belangen zijn: verkeer, hart van de wijk Winkelcentrum Paddepoel en gebied er omheen, bouw/duurzaamheid, sociale cohesie, kunstroute, groen o.a. Venuspark, straat ideeën organiseren.

Titia is 10 uur per week werkzaam voor de wijk. Mee doen/denken? Titia is te bereiken via de mail
mooiwelpaddepoel@ziggo.nl of tel 0640026045

Adrie Kuik: Zonnepanelen-actie

In de komende jaren moeten we “van het gas af” en stichting Paddepoel Energiek heeft veel initiatieven hiervoor ondernomen. O.a de zonnepanelen actie.

Hebben Paddepoelers belangstelling voor zonnepanelen dan komt de energiecoach langs om te informeren over de mogelijkheden.

De stichting informeert ook op locatie :
Paddepoelster duurzaamheidsmarkt
Buurt energiefeest
Warmte verduurzamen d.m.v. spouwisolatie

In de periode 2016/2017 heeft de stichting 2000 werkuren door 5 personen verricht.

Er zijn 41 huisbezoeken gebracht, er zijn 58 energiemaatregelen genomen door 33 deelnemende huishoudens.

Er werden excursies naar aanbieders gehouden.
Er wordt samengewerkt met de gemeente Groningen en met Grunneger Power.

Bij de Noordelijke klimaattop in november 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over verduurzaming van de wijk met 8 partijen, o.a. Gemeente, Provincie, Enexis, Enpuls, Gasunie en Grunneger Power.

Vraag van een aanwezige: hoe zit het met isolatie en vocht, bestaat niet het gevaar van schimmelvorming?
Antwoord : Er zijn vooralsnog geen problemen gerapporteerd. Er hoeven geen problemen te ontstaan als men goed ventileert en zolang geen koudebrug wordt gecreëerd waardoor vocht/condens kan ontstaan. Bij een goede uitvoering van het werk is dit niet het geval.
Vraag: Maakt het uit op welke zijde van het dak zonnepanelen worden gelegd bv oost/west en hoeveel invloed heeft dit op de opbrengst?
Antwoord: Zonnepanelen op west kan wel degelijk de moeite zijn, al is de opbrengst wat lager dan op zuid. Dit kan vooraf worden ingeschat. Of het dak geschikt is, is te checken op de website www.zonatlas.nl. Je zoekt je eigen locatie en het wordt berekend.

Ook is de huidige techniek van de panelen verbeterd waar door de opbrengsten hoger uitvallen.

Piet Hazekamp : Windmolens
De werving voor de wijkwindmolens is van start gegaan.

Er komen 3 windmolens op een stukje dijk van het Reitdiep bij het gemaal van Dorkwerd.

De windmolens worden 15 meter hoog en de bladen zijn van hout geproduceerd.

Bewoners wonende in postcode 9742 (Paddepoel) maar ook in Vinkhuizen, Aduard, Zuidhorn, Dorkwerd en Reitdiepwijk kunnen aandeelhouder worden.

Een aandeel kost € 350,00 per stuk. Er is een fiscale korting regeling.

Voor verdere info zie de site www.paddepoelenergiek.nl/projecten/wijkwindmolen

3) Vragenronde
Er zijn geen vragen.

4) PAUZE

5) Vaststelling agenda
Een aantal leden hebben zich afgemeld

6) Notulen ledenvergadering 12 april 2017
Er waren geen vragen over de notulen van vorig jaar. Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

7) Mededeling bestuur
a. -Dit jaar hebben de bestuursleden Simon Boven en Henk-Jan Falkena zich herkiesbaar gesteld en met goedkeuring van de leden op deze vergadering zijn beiden opnieuw benoemd.

b. – 50-jarig bestaan. Voorzitter Simon Boven vertelt over de geschiedenis van het bestuur. De vereniging is indertijd opgericht n.a.v. problemen met de kwaliteit van dakpannen.
Op 13 december 1968 is de vereniging opgericht om de belangen van de bewoners van de bouwfondswoningen te behartigen.
Tevens wordt er iemand die het langste lid van de vereniging is in het zonnetje gezet en krijgt een mooie bos bloemen.

c. – Er wordt gevraagd of er iemand van aanwezigen zich met PR-activiteiten wil bezighouden.
Er wordt niet op gereageerd.

d. – Feest 50 jarig bestaan: Bestuurslid Henk-Jan Falkena vertelt over dat de hoofdlijnen zijn uitgezet.
Te weten 22 september tijdens de burendag, feest vindt plaats op Venuspark, start rond de middag met picknick,sport/spel activiteit,springkussen,bingo, en afsluiten met bbq.
Het is de bedoeling dat buurtbewoners elkaar op het feest op een ongedwongen manier beter leren kennen. Verbinden het centrale thema is.
Ideeën zijn gelanceerd bij co-creatie Paddepoel.
Financiering van dit feest: voorstel om maximaal € 2000,00 in te brengen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8) Financiën

Penningmeester licht de exploitatie toe van 2017
De kascontrole is gedaan door 2 leden van de vereniging en de stukken zijn door beide controleurs ondertekend voor akkoord. Dit exemplaar ligt ter inzage tijdens de vergadering en is meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering.
Beide leden worden bedankt.
De ALV verleent decharge aan het bestuur.
De kascontrole 2018 wordt met instemming van de vergadering gedaan door 1 lid van de kascontrole en er wordt nog 1 lid gevraagd, bekend bij het bestuur. De vergadering geeft haar toestemming.
De contributie blijft staan op € 15,00 per jaar

9) Onderhoud in de wijk

Riolering
Blok 3 is afgerond en herbestraat
Blok 2 garageplein Neptunusstraat/Jupiterstraat is ook hersteld.

Schoon maken putten
De bestuursleden Kees vd Ploeg en Piet Hazekamp hebben beiden weer de rioolputten geschoond en krijgen hiervoor groot applaus en een presentje van de voorzitter.

Vocht in de schuren
Een dag na de ALV wordt een drainagestreng van 25 meter aangelegd in de brandgang van de Neptunusstraat.
De 6 betrokken bewoners hebben de kosten betaald en de Vereniging heeft hierin gefaciliteerd.

Schilderwerk
Geen bijzonderheden

Verlichting
Bestuurslid Kees van der Ploeg heeft geen bijzonders over de verlichting.

10) Rondvraag

Een lid merkt op dat hij van mening is dat er bij een feest geen commerciële uitingen horen, zoals reclame voor spouwisolatie.

11) Sluiting
De aanwezigen praten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje – met dank aan de vrijwilligers van de Plutozaal achter de bar die hiervoor ook een bos bloemen krijgen.

[Naschrift van het bestuur]

Met het oog op de opkomst stelt het bestuur voor om, als er uit de ALV geen ideeën komen voor een spreker tijdens de jaarvergadering, genoemde vergadering te beperken tot een ledenvergadering zonder sprekers. Wie hierover ideeën/opmerkingen heeft wordt van harte uitgenodigd die met ons te delen. Dit kan via de website www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl of bij een van de bestuursleden persoonlijk.