Algemene ledenvergadering 24 april 2019

 

 

                                                                                                       al sinds december 1968

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 24 april 2019 in de Plutozaal

1)    Opening door voorzitter dhr. Simon Boven

Voorzitter dhr. Simon Boven heet ongeveer 30 leden van harte welkom op de vergadering.

2)    Voor de pauze het thema: Paddepoel en de burgerparticipatie

Peter Wijnsma, gebiedsmanager van de gemeente Groningen, behandelt, mede n.a.v. vragen, de volgende onderwerpen:

a. WarmteStad is in onze wijk begonnen met de aanleg van het warmtenet. In principe worden daar voorlopig de gebouwen met blokverwarming op aangesloten. Daar het net door de Plutolaan gaat is dat aanleiding om de herinrichting van deze laan ter hand te nemen.  Over project 050 Buurtwarmte merkte hij op dat de gemeente positief is over de activiteiten van Paddepoel Energiek en Buurtwarmte en dat we op landelijk niveau hiermee volop in de picture staan.

b. De gemeente is formeel gestopt met het beleid dat maximaal 15 % van de woningen in een straat aan bewoning onttrokken mag worden voor studentenhuisvesting. Op dit moment vindt er geen uitbreiding plaats. Het Utrechtse model op basis van een omgevingsvergunning is niet overgenomen.

c. Mede naar aanleiding van de rellen in de Voermanstraat wordt intensievere zorg aangeboden in die gezinnen of personen waar dat noodzakelijk is. De veiligheidsdriehoek, de burgermeester, de officier van justitie en de politiecommissaris komen op 16 mei naar Paddepoel om de veiligheidssituatie met de bewoners te bespreken.

d. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om het aanbod in het winkelcentrum te verbreden; wel wordt meegedacht m.b.t. uitbreidingen van winkel- en parkeeroppervlak.

e. Meldingen: via de site van de gemeente kan men meldingen en klachten doorgeven. Via Google intikken gemeente groningen; daarna aantikken contact met gemeente groningen; aantikken kopje vraag, melding schade of klacht en daarna gewenste onderdeel aanklikken; aanwijzingen opvolgen.

Henk-Jan Falkena, bestuurslid en medewerker van de St. 050 Buurtwarmte, geeft een presentatie over het warmtenet dat zo mogelijk in eigen beheer in onze wijk wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat met groene (windmolen) stroom uit zee in een wijkcentrale heet water wordt gemaakt. Het warme water gaat met een buizennet naar de grondgebonden woningen van de 9 stempels (huizenblokken) van Paddepoel Noord. Het streven is het projectplan en de financiële haalbaarheid aan het eind van dit jaar in kaart te hebben. De insteek is dat mensen met het warmtenet goedkoper uit zijn dan bij de huidige verwarming met gas.

3)    Vragenronde

Een aantal vragen heeft Peter Wijnsma meegenomen in zijn verhaal.

4)    PAUZE

5)    Vaststelling agenda

Met kennisgeving afwezig: er zijn geen meldingen binnen gekomen.

6)    Notulen ledenvergadering 24 april 2018

Er waren geen vragen over de notulen van vorig jaar. Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

7)    Mededeling bestuur.

a. Dit jaar hebben de bestuursleden Kees van der Ploeg en Piet Hazekamp zich herkiesbaar gesteld en met goedkeuring van de leden op deze vergadering zijn beiden opnieuw benoemd. Ze krijgen beiden van de vereniging een attentie voor het reinigen van de brandgangputjes.

b. Het bestuur stelt voor een boekje te maken over 50 jaar van onze vereniging. De leden gaan hiermee akkoord en met de besteding van € 1300 die nog staat van het 50-jarig feest in september 2018.

c. Natte schuurtjes: een aantal leden van de Neptunusstraat en Jupiterstraat rapporteren over het resultaat van de aanleg van een drainagestreng in de brandgang; aanleiding waren de natte schuurtjes. Het resultaat is positief maar niet 100 %. Door de streng zijn de schuurtjes sneller droog en heeft men geen last van zwam en roest.  Bewoners van de Uranusstraat en de Venuslaan hebben met hetzelfde probleem te maken. Per brief hebben ze het bestuur gevraagd om een bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen. De rapportage van de eerste groep wordt door hen meegenomen.

8)    Financiën

Penningmeester licht de exploitatie toe van 2018; er zijn geen aanvullende vragen. Kascontrole is gedaan door 2 leden van de vereniging.  In de vergadering wordt decharge verleend op basis van door beide controleurs ondertekende jaarrekening voor akkoord. Dit exemplaar is meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. Beide leden worden bedankt.  Met instemming van de vergadering worden er 2 leden aangewezen voor de kascontrole 2019. Op voorstel van het bestuur blijft de contributie gehandhaafd op € 15,00 per jaar.

9)    Onderhoud in de wijk

Riolering

Geen aanvullende opmerkingen.

Schilderwerk

Dit jaar worden de liggende delen van het houtwerk geschilderd. De schilder komt met een planning en de kosten. Leden kunnen zich ter plekke hier voor aanmelden. Leden die eerder meededen krijgen bericht over de voortgang.

Verlichting

Per jaar worden twee LED-lampen geplaatst in de brandgangen; het beheer van de lampen is overgenomen door bestuurslid Ruben Muilenburg.

10) Rondvraag

Geen vragen. De voorzitter doet (weer) een oproep of een lid de informatievoorziening door internet voor zijn/haar rekening wil nemen.  Daarnaast vraagt hij de leden als ze problemen ervaren in de buurt om dat bij het bestuur te melden. Misschien kan er dan wat aan gedaan worden.

11) Sluiting

De aanwezigen praten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje, met dank aan de vrijwilligers van de Plutozaal.