Notulen ALV 19 april 2023

Datum: Woensdag 19 april 2023 

Plaats: Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen 

Aanvang: 20:00 uur  

Aanwezig: Bestuursleden Riny van der Molen (vice-voorzitter), Piet Hazekamp (penningmeester), Kees van der Ploeg, Els Struiving en Ruben Muilenburg 

M.k.a. afwezig vanuit bestuur: Olivier de Greef (voorzitter) 

Leden aanwezig: 18 leden aanwezig 

1) Opening en welkom 

Voorzitter Riny van der Molen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wijziging in de agenda: Janet Postema (buurtwerker WIJ team) is als tweede spreker verhinderd. Ook Olivier de Greef (voorzitter) is verhinderd. 

2) Gastspreker Adrie Kuik  

Adrie Kuik is gastheer en beheerder van het Wijkpaleis, een ontmoetingsplek in de wijk Paddepoel, gevestigd in het winkelcentrum. Hij vertelt wat het Wijkpaleis over gebruikers, zoals Paddepoel Energiek, WIJS, WarmteStad, redactie Nummer 1 etc. Ook zijn er inloopspreekuren elke donderdag t/m zaterdag van 13:00 – 17:00 en kunnen mensen de ruimte huren voor wijkactiviteiten. Tot eind deze maand is er nog een expositie van schilder Piet Groothuizen.  

3) Vragen en ideeën n.a.v. de presentatie Samen werken aan een leefbare wijk 

Is het een soort dorpshuis voor de wijk? Antwoord:ja, inderdaad. We zijn ook aanlooplocatie voor kopje koffie o.i.d. Voorzitter Riny van der Molen vindt het een heel mooi overzicht en geeft aan dat het Wijkpaleis voorziet in een behoefte.  

4) Pauze 

5) Vaststelling agenda 

Niemand van de leden heeft extra agendapunt. 

6) Verslag ledenvergadering 13 april 2022 

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt zonder opmerkingen of aanvullingen vastgesteld. 

7) Mededelingen van het bestuur 

Piet Hazekamp en Kees van der Ploeg zijn aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Beiden worden bij acclamatie herkozen. 

8) Financiën  

Toelichting op de jaarrekening van 2022 door penningmeester Piet Hazekamp. Er is aan contributie ca. 1700 € binnengekomen voor dit jaar. We hebben ongeveer quitte gedraaid, het verschil is 4 euro. 

Inmiddels heeft iedereen de contributie betaald. We maken een reservering voor vervanging brandganglampen. Veel lampen zijn in korte tijd vervangen en zullen op zeker moment ook weer allemaal vervangen moeten worden. 

Een lid vraagt of er nieuwe leden bijgekomen zijn 

Antwoord Piet Hazekamp: ja, ca. 3 nieuwe leden 

Een lid vraagt of we studentenhuizen ook hebben aangeschreven voor een bijdrage. 

Piet Hazekamp antwoordt:n.a.v. een opmerking op de van ALV vorig jaar hebben we bij 50 woningen briefje door de bus gedaan voor een vrijwillige bijdrage van 7,50 voor de kosten brandganglampen. Het betrof niet-leden, incl. studentenhuizen. Drie personen van de 50 huizen hebben een bijdrage gegeven. 

In januari kwam de laatste vrijwillige bijdrage.  

Totaal ca. 17 euro + 10 euro.  

Vraag van een lid: hoeveel bouwfondswoningen zijn er? 

Piet Hazekamp: ca. 200 woningen, en daarvan zijn er ca. 150 lid. 

Vraag van een lid: hoeveel studentenhuizen zijn er. 

Els Struiving: vanwege 15% norm zeker 15% en waarschijnlijk wel 20 à 25 % 

Vraag van een lid: kun je ook lidmaatschappen van de Vereniging ook verplichten? En mee betalen aan een lamp in de brandgang? 

Piet Hazekamp: nee. Lidmaatschap is niet verplicht, en plaatsen of mee betalen aan de  lamp ook niet. We hebben 36 lampen, door vereniging geplaatst en onderhouden. Degene die de lamp heeft, is vrijgesteld van contributie (en dekt daarmee de kosten voor de stroom). 

1 lid meldt dat ze nu voor oudjaar de lamp uit doen en sindsdien wordt hij niet meer vernield met oud en nieuw .Piet Hazekamp: dat scheelt weer voor ons kosten. 

Er zijn geen verder geen vragen over de jaarrekening 

Contributie : het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen, die blijft op €15,00. De leden gaan hiermee akkoord. 

Piet Hazekamp: u hoeft niet meteen na de vergadering te betalen, graag even wachten tot de factuur komt in mei/juni. Dat bespaart werk. 

Kascommissie 2022 Hannie Leistra en Wytze van der Gaast hebben de jaarrekening gecontroleerd en handtekening gezet. De kascommissie verleent decharge voor financiële verantwoording.  

Nieuwe kascommissie 2023: Wytze van der Gaast en Jan Poel worden leden. 

9) Onderhoud in de wijken: riool, brandgangen, verlichting en schilderfonds 

Riolering 

Piet Hazekamp en Kees van der Ploeg hebben 75 à 80 putten geleegd in drie tot 4 middagen. De putjesscheppers ontvangen elk een attentie. 

Een lid vraagt naar de staat van het riool onder de huizen, mogelijk zijn die na 60 jaar aan het eroderen.  

Ruben Muilenburg: het zullen onder het huis nog gietijzeren buizen zijn, buitenshuis zijn het gresbuizen. Er kan inderdaad door slib e.d. problemen ontstaan. Ruben geeft aan dat Joke een rioolinspecteur zou kunnen inschakelen voor inspectie. 

Piet Hazekamp: er zijn bij het bestuur enkele mensen bekend die problemen hadden, maar dan met name bij het riool buiten. 

Ruben Muilenburg: de rioolbuis binnen is moeilijk toegankelijk. Zijn advies is om de buis over de betonnen vloer te laten lopen. De laatste anderhalf meter van de tuin van de woningen die aan de straat liggen en zijn eigendom van de gemeente.  

Het ontstoppingsbedrijf zal bij problemen daar contact opnemen met de gemeente. 

Lid meldt: in het riool van toilet van zijn buren (studenten) wordt veel troep in gegooid.  

Antwoord: Elk huis is individueel aangesloten op het hoofdriool, dus je zit niet op het riool van de buren. 

Lid vraagt: is het mogelijk een nieuwe buis door de oude rioolbuis te doen? 

Ander lid antwoordt: voor de wasmachine hebben we een buis in de zinken buis gedaan, we hebben geen voortuin, de gresbuis buiten is vervangen door de gemeente, het deel binnen hebben we zelf moeten vervangen. Wel problemen gehad met de afvoer, hoge druk gereinigd. Nu is er een kunststof buis buiten. 

Vervangen riool binnen is heel prijzig. 

Piet Hazekamp: gietijzer gaat in principe wel heel lang mee. Tips voor onderhoud: geen vet, zeep goed wegspoelen. 

Lid: heeft inspectie gehad. Volgens inspecteur is iets verzakt, water loopt niet goed af. Ze heeft wasmachine op zolder, afvoer gaat heel langzaam. Ander lid geeft aan dat dit ook bij hen de reden was. Gaat om de buis onder de keuken naar de voordeur. Probleem is niet verholpen. 

Lid: zijn er mensen die water onder de vloer hebben staan? [onder het luik achter de voordeur?] Ja, probleem is bekend. Er was een sloot op de plek waar nu huizen staan. De kruipruimtes zijn verder wel droog. 

Lid: kunnen wortels van bomen oorzaak van verzakking riool zijn? 

Piet Hazekamp: kan heel goed.  

Lid antwoordt: boomwortels op zich niet het probleem, pas als de gresbuis als lek is, en er water uit komt, groeien de boomwortels die kant op. 

Brandgangen 

Er is wat graffiti weggehaald uit de brandgangen. Onderhoud van de brandgangen ligt bij eigenaren zelf, de eigenaren van de huizen die grenzen aan de brandgang zijn eigenaar.  

Lid: geeft aan dat dit niet erg bekend is bij de mensen. Het probleem is dat de smalle brandgangen soms rommelig zijn en er veel studentenhuizen staan. Die lezen de notulen niet.  

Riny van der Molen: in het verleden hebben leden van het bestuur wel eens mensen aangesproken op overhangende takken e.d. en daar werd wel gehoor aan gegeven.  

Lid: heeft iemand van bestuur gevraagd contact op te nemen met studentenhuis wegens vervuiling. 

Piet Hazekamp we kunnen als bestuur evt. ook eigenaren aanschrijven.  

Lid: aan de Neptunusstraat hangt een fiets in de boom. Kan de vereniging niets doen? 

Piet Hazekamp: op andermans erf kun je niet ingrijpen. Behalve als het met veiligheid te maken heeft, overhangende heggen. Piet heeft goede contacten met de plantsoendienst en kan namens de vereniging met hen door de wijk lopen voor inspectie. 

Verlichting  

Ruben Muilenburg geeft aan dat de brandgangverlichting in beheer is van de vereniging. Van de oude natriumlampen is vorig jaar de laatste vervangen door LED, sommige zijn TL of een variant daarop (PL) die zijn niet altijd vervangbaar door LED. Omdat de laatste natriumlampen kapot gingen, per lamp zo’n 60 euro, was vorig jaar lampen een hoge kostenpost lampen. Ruben heeft voorgesteld een reservering te doen voor vervanging lampen, er staat nu 100 euro op de balans. Opmerkingen over kapotte lampen kunnen gemeld worden aan het bestuur. 

Schilderfonds 

Vorig jaar is het contract met schildersbedrijf Gorter verlengd, over twee jaar zijn de lagere delen van het hout weer aan de beurt.  

10. Werkgroep betaald parkeren 

Piet Hazekamp neemt het woord namens de werkgroep. Er is overleg geweest met de gemeente, waarbij de wijkraad aanwezig was en een vertegenwoordiging van de CasPoMo-flats en onze werkgroep.  

Waarom zo weinig parkeerautomaten:  

Gemeente geeft aan dat de meeste mensen de app gebruiken. Men verwacht zelfs op termijn dat ze niet meer nodig zijn. 

Kosten en baten 

Gemeente: betaald parkeren levert geld op maar weinig en wordt besteed aan o.a. fiets parkeren (parkeerfonds). Het geld blijft op de gemeentebegroting bij de gemeenschap.  

Waarom moeten bewoners ook betalen? 

Gemeente: bewoners gebruiken ook schaarse openbare ruimte en onderhoud voorzieningen als parkeermeters e.d. In Paddepoel zijn inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht. In binnenstad zijn tarieven bijv. veel hoger. 

Kan de zaterdag er niet af? 

De wijkraad wilde niet meewerken want vreest parkeeroverlast in zuidelijke delen van de wijk. Het is wel voorgelegd aan de gemeente, maar de wijkraad werkt dus niet mee. 

Lid: we hebben 16 uur voor bezoekers, kan dat niet omhoog naar 20 uren of meer? 

Piet Hazekamp: wil dit punt bij de wijkraad neerleggen.  

Lid: mijn informatie is dat je dit bij de gemeente kunt aanvragen.  

Lid: in de Plutolaan zijn er mooie vakkenindeling, witte tegeltjes. Kan dat niet bij ons in de Neptunusstraat ook? Piet wil dit wel meenemen naar de gemeente. 

          (Piet heeft hierover inmiddels contact gehad met Roelf Hummel van de gemeente, 

          die gaat het bekijken)             

11) WOZ waarde 

Gemeentes hebben gevraagd om de WOZ_waarde zelf te verlagen en niet te laten doen door een bureau o.i.d .Er worden in de discussie die volgt WOZ-waardes tussen 290.00 en 330.00 € genoemd. 

         Piet Hazekamp: als vereniging kunnen wij niets doen, iedereen moet individueel                 

        aanvragen om de WOZ te verlagen. WIJS Studenten zijn elke maandag in het 

wijkpaleis aanwezig,en kunnen hierbij ook helpen. 

12) Rondvraag 

Wijkraad en Paddepoel Energiek organiseren op 9 mei een informatieavond over het warmtenet. Gemeente, WarmteStad en Grunneger Power zijn er om informatie te verstrekken. Als er teveel mensen zijn wordt het verplaatst van Wijkpaleis naar Plutozaal. 

Lid: vraag aan aanwezigen in de vergadering of de geglazuurde stenen aan de voorgevel ( bij de wc),wel geïsoleerd kunnen worden.  

Els Struiving: Bij vorige verduurzamingsproject is dat wel gedaan, van niemand problemen gehoord. 

Lid: geeft aan dat een aanbieder de kwaliteit bodemisolatie kon niet garanderen  

Lid: wil houten vloer vervangen door schuimbeton + vloerverwarming. Zijn er ervaringen?  

Ander lid: laatste woning aan de Venuslaan, is helemaal aangepakt, die misschien. 

Els Struiving: Simon Boven heeft indertijd vloerverwarming aangelegd. 

13. Sluiting (met hapje en drankje na afloop) 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 u