Alle berichten van frederik

Vragen en antwoorden betaald parkeren

Twee leden van de Vereniging zijn actief als Werkgroep Betaald Parkeren, vanuit het bestuur is Piet Hazekamp betrokken. De werkgroep heeft samen met de Wijkraad Paddepoel een aantal vragen gesteld aan de gemeente, en die zijn als volgt beantwoord.

1. Wat zijn de criteria voor het plaatsen van een parkeerautomaat? Wat zit de gemeente bijvoorbeeld als een minimale/maximale loopafstand? En met welke andere zaken moet rekening worden gehouden bij een aanvraag voor een extra parkeerautomaat?

Parkeerautomaten worden overal in de gemeente veel minder gebruikt. In woonwijken wordt vooral geparkeerd door bewoners of door bezoekers van die bewoners. Bewoners en bezoekers parkeren met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat bij nodig. Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat per app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog slechts een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen betaalautomaten meer nodig te hebben. Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder betaalautomaten geplaatst dan u wellicht gewend was of verwacht had. De automaten die we wel gaan plaatsen, zullen we plaatsen op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen. Indien we zien dat er op één specifieke locatie veel vraag is naar een automaat, verkennen we of het mogelijk is een parkeerautomaat te verplaatsen of bij te plaatsen.

2. Kunnen inwoners inzicht krijgen in de kosten en baten van betaald parkeren? Regelmatig klinkt de indruk van betaald parkeren als melkkoe, maar er worden natuurlijk ook kosten gemaakt voor het systeem en handhaving. Deze bewoners zouden graag willen zien hoe de kosten zich verhouden tot de baten voor onze wijk. En aanvullend hierop: mocht er sprake zijn van baten, komt dit geld dan ten goede aan de wijk?
Betaald parkeren levert de gemeente geld op. Dat zit hem vooral in de binnenstad en de schilwijken. Tarieven voor straatparkeervergunningen zijn daar hoger en kortparkeren is duur. In de derde schil levert parkeren ons weinig op. De baten staan in balans met de lasten. We betalen onder andere de parkeerautomaten, personele kosten, afschrijvingen, rentes en energielasten. Zie https://groningen.jaarverslag-2020.nl/p30597/deelprogramma-7-4-parkeren voor meer info over de kosten en baten van parkeren. Het geld wat in totaal verdient wordt door betaald parkeren gaat o.a. naar fietsparkeren, het concern en P+R. Het is aan de raad om bestemming te geven aan positieve resultaten uit parkeren.

Voor het opnieuw inrichten, vormgeven of herscheppen van straten en openbare ruimte is geld nodig. Dat geld is er grotendeels al. Voor wijkvernieuwingsprojecten zijn de financiële middelen al door de raad ter beschikking gesteld. Voor andere wijken zijn budgetten beschikbaar via bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma behorende bij Vitamine G, bij het programma Leefkwaliteit én/of via de gebiedsprogramma’s. Zo kunnen bewoners altijd budget aanvragen voor een mooiere, betere en/of groenere straat, buurt of wijk in de ruimte die ontstaat als de parkeerdruk omlaag gebracht is.

Zie ook het bijgevoegde raadsvoorstel ‘Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied’ voor meer uitleg (met name onder financiële consequenties)

3. Als het betaald parkeren is ingevoerd om vreemdparkeerders te weren, waarom worden de eigen bewoners dan niet ontzien? Met een gratis vergunning zou dit prima kunnen.

Het college vindt het niet vanzelfsprekend dat parkeren van een privé voertuig in de openbare ruimte gratis hoeft te zijn. Ook maken we voor de invoering van betaald parkeren kosten, zoals onder 2 uitgelegd. Daarom vinden we het redelijk een tarief te vragen. Het tarief dat we in de derde schil vragen is relatief laag. Bij de invoering in 2021 was het tarief bepaald op € 49,92. Dat komt neer op iets meer dan €4,- per maand. Als we kijken naar de schaarste van de openbare ruimte, dan ligt de marktwaarden voor parkeerplaatsen veel hoger.

4. Hierop aansluitend: op de zaterdagen lijkt er weinig parkeeroverlast te zijn, terwijl dit voor wijkbewoners juist een van de twee dagen is om visite te ontvangen. Is erover nagedacht om deze dag vrij te houden van betaald parkeren net zoals de zondag? Wat zijn de redenen geweest om deze bij de weekdagen te trekken?
Dit hebben we gedaan vanwege het waterbedeffect. We zien dat op zaterdag een groot aantal bezoekers naar de stad afreist. Dit is met name de binnenstad, maar ook de winkelgebieden in de wijken zijn een populaire bestemming. Door zaterdag niet mee te nemen in het betaalvenster verwachten we extra parkeeroverlast. We hebben de bezoekersvergunning ingesteld om juist visite te faciliteren, ook in het weekend. Met de (gratis) zondag meegenomen kan iedere bewoner wekelijks bijna drie dagen visite laten parkeren.

VERVOLGVRAGEN

1. Wat zijn de concrete voorwaarden waaraan een aanvraag voor een betaalautomaat moet voldoen? De insteek vanuit de gemeente is duidelijk, maar het is me nog niet helder waar bewoners rekening mee moeten houden als zij graag een extra betaalautomaat willen in hun deel van de wijk, zoals afstand tot een andere automaat / loopafstand van parkeerplek tot automaat e.a.

Over het algemeen ontvangen we deze verzoeken zeer beperkt. Bewoners hebben vrijwel niet te maken met betaalautomaten. Zij beschikken over een bewonersvergunning voor hun eigen auto. Indien zij bezoek ontvangen melden zij deze vaak aan d.m.v. de bezoekersvergunning. Bezoek wat resteert gebruikt dus vaak de parkeerapps. We zien niet voor niets dat het gebruik van betaalautomaten in deze wijken heel laag is. Vooral in vergelijking met wijken die dichter tegen een centrumgebied aan liggen. Dit maakt dat we niet per se concrete voorwaarden hebben vastgesteld voor het aanvragen van betaalautomaten. Wel hebben we zelf vooraf bepaald waar automaten komen. Daarbij is vooral gekeken naar plaatsen waar veel bezoekers op afkomen, zoals winkels of andere (bovenwijkse) voorzieningen (dus het verwachte gebruik). Ook kijken we naar loopafstand en de plaatsingsdichtheid van automaten. Bij de wens voor meer betaalautomaten lijkt het me logisch dat we dezelfde componenten meenemen bij het beoordelen van zo’n aanvraag.

2. Bedankt voor de link. Deze inkomsten zijn zo te zien inclusief de P+R-locaties rondom de stad? Zijn de kosten en de baten ook in te zien op wijkniveau?

We weten globaal hoeveel parkeervergunningen er uitgegeven zijn en wat de inkomsten zijn van parkeerautomaten. Dit houden we zelf administratief bij, maar publiceren we niet. De daadwerkelijke inkomsten zou ik moeten opzoeken. Ik schat dat deze neerkomen op een aantal ton per jaar neerkomen. De kosten zijn complex. We betalen onder andere de parkeerautomaten, personele kosten, afschrijvingen, rentes en energielasten. Deze zijn lastig te verhalen op wijkniveau. Dat maakt het treffen van een vergelijking lastig. In zijn algemeen schatten we in dat de kosten de baten voor betaald parkeren in Paddepoel dekken.

Notulen 13 april 2022

Datum: Woensdag 13 april 2022

Plaats : Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: Bestuursleden Riny van der Molen (voorzitter), Piet Hazekamp (penningmeester), Olivier de Greef (kandidaat-voorzitter), Kees van der Ploeg, Els Struiving en Ruben Muilenburg
M.k.a. afwezig vanuit bestuur: Henk-Jan Falkena
Leden aanwezig: 26 leden aanwezig
M.k.a.: 4 leden

 1. Opening en welkom
  Voorzitter Riny van der Molen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Vaststelling agenda
  Een van de leden verzoekt het punt over betaald parkeren te willen toevoegen
 3. Verslag ledenvergadering 24 april 2019
  Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige ledenvergadering.
 4. Mededelingen van het bestuur

a. Aftredend Henk-Jan Falkena, niet herkiesbaar.
De voorzitter verzoekt de ALV om hem te ontheffen van zijn functie uit het bestuur. Bij acclamatie akkoord. Per 1 maart 2022. Henk-Jan was algemeen bestuurslid. Riny complimenteert Henk-Jan namens het bestuur voor zijn grote inzet, o.a. het houden van praatjes over energie/warmte en het bijhouden van de ledenadministratie. Dank daarvoor.
b. Het bestuur stelt Olivier de Greef voor en vraagt de ALV hem toe te voegen aan het bestuur en hem te benoemen als nieuwe voorzitter. Schriftelijk stemmen of bij acclamatie? Olivier stelt zich eerst even voor, woont Jupiterstraat 59 sinds 2018. Wil de wereld veranderen en beginnen in zijn eigen buurt met buurtgenoten. Olivier wordt bij acclamatie benoemd.

 1. Financiën

a. Toelichting op de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021 door penningmeester Piet Hazekamp. De leden hebben via mail of brievenbus de jaarrekeningen ontvangen. Belangrijkste kosten in 2019 waren uitgaven voor brandganglampen en schilderfonds.
In 2020 is 1800 € uitgegeven voor een aantal externe schemerschakelaars die het mogelijk maken om de lampen op veilige wijze te vervangen. Er waren geen kosten voor het houden van een ALV en ook niet voor het legen van terreinkolken maar wel kosten voor het jubileumboekje.
In 2021 is er € 1600 uitgegeven voor de laatste schakelaars van de brandganglampen. Voor de rest dat jaar weinig uitgaven.
Het eigen vermogen is thans in 2022 iets meer dan € 10.000

b.Contributie : het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen en blijft op €15,00. De leden gaan hiermee akkoord.

c. Kascommissie 2019, 2020 en 2021: De jaarrekeningen zijn door twee door de ALV benoemde leden gecontroleerd. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de controles. De kascommissie verleent decharge voor financiële verantwoording.

d. Nieuwe kascommissie 2022: in ieder geval een van de vorige kascommissieleden; een ander lid meldt zich als tweede aan en wordt door de vergadering benoemd.

 1. Onderhoud in de wijken: riool,brandgangen,verlichting en schilderfonds

Riolering
Piet Hazekamp en Ruben Muilenburg hebben de terreinkolken geleegd. Ca. 80 putten in de brandgangen, bezinkputten, worden 1x per jaar geleegd; hebben ze in vier middagen gedaan. Dit keer bij 2 putten brood gevonden. Riny geeft aan dat dit scheelt in de kosten, laten doen door gemeente is ongeveer 1000 €. Voorheen deed Piet dit samen met Kees van der Ploeg.
Een van de leden vraagt of het niet bij aanwijzing/roulatie zou moeten, nog niet acuut.
Een ander lid stelt voor een kleine attentie hiervoor te geven; de voorzitter gaat hiervoor zorgen.
Een lid wijst erop dat niet alle huizen lid zijn van de vereniging, bijv. haar jonge buurjongens zouden misschien wel kunnen helpen. Piet stelt voor om dit misschien te koppelen met acties zwerfvuil opruimen door het Wijkbureau Paddepoel en vindt het niet erg om de putten te blijven doen.

Brandgangen
Piet Hazekamp vraagt om terugkoppeling van plaatsing van de extra drainagebuis nadat er sprake was van vochtoverlast na vervangen van de riolering in de brandgangen; dit is gebeurd voor een blokje van 5 woningen. Antwoord: er is wel enigszins effect.
Een lid wijst erop dat sommigen het onkruid niet in de brandgangen verwijderen.
Een ander lid heeft de gemeente hierover recent geappt en dit doorgegeven aan het Wijkteam (groenvoorziening gemeente), nog geen reactie. [toevoeging bestuur: het onderhoud aan de brandgangen is geen zaak van de gemeente omdat de brandgangen vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaren van de aangrenzende panden]
Piet geeft aan dat met enkele eigenaren vanuit bestuur wel contact is geweest ivm klachten over eigenaren die hun tuin niet onderhielden en heeft het bestuur bemiddeld om eigenaren over te halen iets aan de tuin te doen. Recent kreeg bestuur melding van een vieze dakkapel. Piet Hazekamp heeft toen de eigenaar benaderd en toen is dat opgelost.
Leden kunnen hun meldingen doorgeven aan bestuur.
Riny van der Molen geeft aan dat in de brandgangen huurwoningen 1x per jaar onkruid wordt weggebrand.

Verlichting
Ruben Muilenburg geeft aan dat er 28 brandganglampen zijn en een vijftal op garagepleinen. De oude natriumlampen worden geleidelijk vervangen door LED. Ruben ontdekte dat niet alle lampen een externe schemerschakelaar hebben en dat is lastig als je de lamp wilt vervangen als de eigenaar niet thuis is. Bestuur heeft toen besloten de uitgave voor deze schakelaars uit te smeren over enkele jaren. Er zijn nog 4 natriumlampen die vervangen moeten worden.
De LED lampen zullen iets van 10 jaar blijven uithouden, dus dan komt er over tien jaar een grotere uitgave. Ruben stelt voor een reservering hiervoor te maken.
Een lid stelt dat iedereen profijt heeft van de lampen terwijl niet iedereen lid is en niet-leden niet meebetalen. Een ander lid geeft aan dat ze geen contributie hoeft te betalen omdat ze een lamp heeft hangen.
Els Struiving geeft aan dat lid worden van de vereniging geen verplichting is. Een lid stelt dat je eenmalig bij de huizen langs gaat om te vertellen dat de lampen er zijn en zij ervan mee profiteren en te vragen een keer twee tientjes in de pot te doen.
Ruben Muilenburg wijst er nog op dat in de stempels niet alleen bouwfondswoningen staan maar ook MVGM woningen (= particuliere verhuur).
Een lid wijst erop dat het ook gaat om de veiligheid.

Riny van der Molen geeft aan dat het werven van nieuwe leden een aandachtspunt is omdat het ledental terugloopt.

Schilderfonds
Meesterschilder Gorter heeft vorig jaar niet geschilderd, wilde dit jaar in april beginnen. Heeft van Piet Hazekamp een lijst gekregen met 22 namen en gaat deze mensen zelf benaderen.

Een lid vraagt hoe het schilderfonds verweven is in de vereniging; 50 jaar geleden deden alle leden mee stopten een bedrag in de pot en de schilder deed een aanneemsom voor 10 jaar, kleine en grote beurt. Aantal deelnemers is teruggelopen, o.a. door kunststof ramen. De meesten rekenen rechtstreeks met dhr. Gorter af, sommigen laten het nog via de vereniging lopen. Een vast bedrag is lastig, omdat veel mensen dingen met hun woning hebben gedaan. Ook het reserveren: Piet is zelf de enige die het al 40 jaar doet, 450 € overmaken naar de vereniging.
Ruben Muilenburg wijst op het voordeel dat je niet meer hoeft na te denken omdat je meegaat in een schildercyclus. Ook klein financieel voordeel door geen voorrijkosten.
Een lid heeft zich opgegeven voor het schilderfonds maar Gorter wil geen huis schilderen waar studenten in wonen. Het bestuur gaat hier achter aan.

Een lid geeft een probleem aan dat een nieuw riool is geplaatst en er een verzakking is en tegels kapot gaan; dit probleem is bekend bij het bestuur en is een probleem van de eigenaren. Die zijn al benaderd. Piet gaat opnieuw erachteraan. Een ander lid van het garageplein geeft aan dat het waarschijnlijk niet goed is aangestampt.

Piet geeft aan dat bestuur wel bemiddelen kan onder eigenaren, rekening voorschieten, maar uiteindelijk zijn verzakte tegels een zaak van de eigenaren van de garageboxen. Dit zou eigenlijk moeten worden opgelost door de gezamenlijke eigenaren, maar regel dat maar eens. Op het garageplein is sprake van mandelig eigendom. Piet geeft aan dat hij zijn best gaat doen.

Technisch blok wordt omstreeks 21:00 u afgerond.

 1. Pauze
  Na de pauze neemt onze nieuwe voorzitter Olivier de Greef de vergadering over als voorzitter van Riny van der Molen.

8.Informatieblokje

a.Stand van zaken omtrent warmtenet – Piet Hazekamp
Wat begon als een proefproject in Paddepoel met subsidie van Shell en kleinschalig was, is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalig project. De gemeente Groningen wil uiteindelijk in totaal 32.000 woning op het warmtenet aansluiten.
Op dit speelveld werken een aantal partnerorganisaties samen. Aangezien dit project groter is geworden is men momenteel bezig om te onderzoeken hoe om te gaan met piekbelasting. Waarschijnlijk komt het er op neer dat op verschillende plekken in de wijk extra warmtepompen worden geplaatst.
Waar in het begin nog werd gesproken over participatie van burgers in dit project en dat inbreng als belangrijk werd beschouwd is gebleken dat de gemeente nu de regie heeft. In deze fase wordt er tevens gekeken naar gebruik van restwarmte en samenwerking met WarmteStad.
Huisaansluitingen wordt in Selwerd zuid in 2024/25 afgerond. In Paddepoel eind 2026/27.
Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat als het zover is om informatie te delen over aanschaf inductie koken in 1 of 2 fasen. Bestuur kan inventariseren en actief de leden informeren qua prijzen.
Er wordt gesproken over wat te doen als je combiketel nu kapot gaat. Het advies is om dan ketel te leasen of huren om de periode te overbruggen tot aan we van het gas af gaan.
Hoe zit het met het windmolenproject bij Dorkwerd? Bestuur van EPEC (Eerste Paddepoelster Energiecoöperatie) heeft geconcludeerd dat de business case economisch niet verantwoord is en dat er nu een voorstel ligt om dit gebied, naast de twee molens, met zonnepanelen te beleggen. Het bestuur komt hier nog op terug.

b. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in onze buurt (o.a. aanleg CasPoMor park, herinrichting Plutolaan) – Els Struiving

Herinrichting en klimaatadaptatie Plutolaan: kosten 1,5 miljoen. Er zijn nieuwe parkeerplekken met extra groen gecreëerd. Er is een hemelwaterriool aangelegd onder het asfalt + nieuwe waterleiding. Er is een kapvergunning afgegeven voor het kappen van 20 sierperen, deze bomen gaven veel overlast. Tevens is er een nieuw wortelsysteem voor het planten van nieuwe bomen aangelegd.
CasPoMor: er is een park aangelegd tussen de flats met een sloot/wadi en jeu de boulesplek. Deze herinrichting koste 3 ton.
Fitnessplek Reitdiep: het veldje dat er achter ligt is door de werkzaamheden van warmtenet,(verbinding/aansluiting Vinkhuizen) behoorlijk beschadigd. Samen met Co-creatie gaat warmtenet het veldje herinrichten.
Making-City is een Europees project van o.a. de gemeente Groningen waar ook vier duurzame demohuizen in Paddepoel aan meedoen. Samen met Paddepoel Energiek en Grunneger Power is er in onze buurt ook een huis verduurzaamd, Neptunusstraat 31. Op 11 juni is er een Duurzame Huizendag waar twee huizen in Paddepoel aan meedoen.
Winkelcentrum Paddepoel: locatie Rabobank, hier heeft het Wijkbureau Paddepoel een tijdelijke plek gekregen, een groep die zich bezighoudt met burgerparticipatie en bevorderen van wijkwelzijn. Er zijn spreekuren op dinsdag 10-16:00 en op vrijdag en zaterdag (13:00-16:00 u) en op donderdag tussen 18:30 – 20:30 u spreekuur Paddepoel Energiek.
De gemeente Groningen is bezig met het opzetten van een ‘klusbrigade’ om kleine besparingsmaatregelen bij mensen thuis uit te voeren en heeft in de wijken nagevraagd of er misschien al dergelijke teams actief zijn (als vrijwilliger).
Tot zover de info van Els.

 1. Betaald parkeren
  Inbreng van de leden: Het raadsbesluit van de gemeente om betaald parkeren in te voeren wordt als een overval ervaren, door de gemeente is aangegeven dat men geen discussie hier over wil voeren: het is al besloten. Het lijkt een verkapte vorm om financieel voordeel hieruit te behalen.
  Kunnen we als vereniging van huiseigenaren hier iets mee? Voorstel van de voorzitter Olivier de Greef is om een gesprek aan te vragen met de wijkwethouder. René Raap, voorzitter Wijkraad, is bezig om alle klachten betreffende dit onderwerp te bundelen. Een lid van onze vereniging, is ondertussen al in gesprek gegaan met de gemeente middels mails met dhr Freek Bos van de gemeente. Hij stuurt deze mail door naar het bestuur.

We zijn van mening dat we dit op een breder vlak kunnen oppakken en staan sterker om bezwaren kenbaar te maken naar de gemeente ook als dit via verschillende kanalen bij de gemeente binnen komt.
Misschien een commissie hiervoor oprichten? In Wijkkrant Nr 1 staat informatie over betaald parkeren.

 1. Rondvraag
  Geen van de leden maakt hier gebruik van.
 2. Sluiting (met hapje en drankje na afloop)

Naar een hybride warmtepomp?

In de media zijn berichten verschenen dat vanaf 2026 geen normale cv’s meer geïnstalleerd mogen worden maar hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een normale gasgestookte cv en een warmtepomp die volledig op stroom werkt. Een warmtepomp zet elektriciteit om in warm water. Bij normale temperaturen kan de warmtepomp de energievoorziening in het huis goed aan. Wordt het buiten kouder en komt de temperatuur onder omstreeks 4 graden Celsius dat gaat de cv-ketel bijspringen.

Een goede oplossing?

Is het een goede oplossing voor het steeds minder gebruik van aardgas? Ja, want door het installeren van een dergelijke combinatie kan ongeveer 60 tot 70 % op het aardgas worden bespaard. Het financieel rendement is wel afhankelijk van het gasverbruik. Bij een huidig verbruik van minder 1500 m³ gas per jaar kan een terugverdientijd erg lang worden maar dat is mede afhankelijk van de gasprijs. Nu is vaak de terugverdien-tijd niet het enige argument waarop men een dergelijke installatie aanschaft. Als de warmtepomp gevoed kan worden met groene stroom, stroom van zonnepanelen of van wind op zee, is het nog beter voor het milieu en opwarming van de aarde. Blijft echter het feit dat er nog steeds een hoeveelheid gas nodig is. Als hier groen gas voor gebruikt kan worden, gas dat o.a. ontstaan is door vergisting van biomassa, is dat natuurlijk helemaal mooi. Door vele deskundigen wordt echter betwijfeld of er voldoende groen gas beschikbaar zal zijn.

Hybride warmtepomp voor onze wijken?  

In een groot deel van de noordwestelijke wijken van onze stad, Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen, wordt in de periode van 2024 tot en met 2030 een warmtenet aangelegd. Dit deel krijgt warm water met een temperatuur van tussen de 70 en 75 graden Celsius. Voldoende voor de volledige warmtevoorziening. Voor het koken zal moeten worden overgeschakeld op inductiekoken. Een ander deel van de genoemde wijken zijn de woningen reeds zodanig geïsoleerd dat hier met warmtepompen een en ander kan worden gerealiseerd. Voor de bewoners die tussen nu en de aansluiting op het warmtenet een nieuwe cv nodig hebben raden we dan ook aan om een cv te huren of te leasen. Een hybride warmtepomp is hier geen oplossing omdat over een tijdje ook het gas niet meer beschikbaar zal zijn. Nog los van de kosten van een dergelijke installatie en de terugverdientijd. Er is al informatie beschikbaar over leasen of huren waarbij de overeenkomst kosteloos wordt ontbonden wanneer de woning wordt aangesloten op het warmtenet. Als een vervanging aan de orde is kunt u zich voor meer informatie wenden tot de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel Noord of stichting Paddepoel Energiek.

U kunt ook op het energiespreekuur komen; elke donderdagavond van 18.30 – 20.30 uur in het Wijkbureau in het winkelcentrum (naast de dierenwinkel).    

Uitnodiging ALV

Beste leden,

Bij deze nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Aangezien we afgelopen 2 jaar geen algemene ledenvergadering hebben gehouden vanwege de pandemie en de maatregelen zal deze avond een wat ander karakter hebben dan voorheen.

De nadruk ligt meer op ontmoeten en u wordt geïnformeerd over wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd aan werkzaamheden en ontwikkelingen in onze wijk.

U bent van harte welkom!

Datum:     Woensdag 13 april 2022

Plaats :     Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen

Aanvang: 20:00 uur (koffie vanaf 19:30 uur)

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag ledenvergadering 24 april 2019

U hebt het verslag in mei 2019 ontvangen.

 1. Mededelingen van het bestuur

a. Aftredend Henk Jan Falkena, niet herkiesbaar
b. Voorstel tot benoeming nieuw bestuurslid kandidaat Olivier de Greef
c. Nieuwe voorzitter, bij benoeming van bovengenoemde kandidaat stelt het bestuur voor om Olivier de Greef tevens te benoemen als voorzitter.

 1. Financiën

a. Jaarrekeningen van 1919, 2020 en 2021; zie bijlage
b. Contributie: het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen en blijft op €15,00
c. Kascommissie 2019, 2020 en 2021: Mevr. Stunnenberg en Mevr. Leistra
d. Benoeming leden kascommissie 2022.

 1. Onderhoud in de wijken: riool, brandgangen, verlichting en schilderfonds
 2. Pauze
 3. Informatieblokje

a. Stand van zaken omtrent warmtenet – Piet Hazekamp
b. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in onze buurt( o.a. aanleg CasPoMor park, herinrichting Plutolaan – Els Struiving
c. Vragen n.a.v. de informatie

 1. Rondvraag
 2. Sluiting (met daarna de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje)

Namens het bestuur,

R. van der Molen, secretaris

ALV Bouwfonds gaat niet door

Geachte leden,

Door middel van dit schrijven willen we u op de hoogte stellen van een aantal zaken.

In het bestuur hebben we een afweging gemaakt over het al of niet houden van een Algemene Ledenvergadering(ALV) alsnog in dit jaar. Op dit moment kunnen we er nog niet van uitgaan dat we in september of oktober op een normale manier kunnen vergaderen. Daarnaast is er ons inziens ook geen noodzaak om te vergaderen; er zijn geen urgente zaken die behandeling verdienen. Daarom stellen we voor om onze reguliere ALV in april 2021 te houden. Mocht iemand bezwaren zien bij het niet doorgaan van de ALV dan horen we die graag van u.   

Door het vertrek van onze voorzitter, de heer Simon Boven door verhuizing, is er een vacature in het bestuur ontstaan. We hebben de heer Olivier de Greef bereid gevonden om de vacature te vervullen. Op de eerstvolgende ALV zal het bestuur een voordracht doen om hem te benoemen als bestuurslid.

Wij zijn bezig de brandganglampen te voorzien van duurzame LED-lampen. Wij doen dit als een lamp vervangen moet worden. Deze LED-lampen hebben een externe (schemer)schakelaar nodig om te kunnen functioneren. Daar een aantal daar niet over beschikt, dan wel niet meer goed werkt, wordt door een installateur een vijftal schakelaars gemonteerd. Deze specifieke werkzaamheden kunnen we niet zelf doen vandaar de opdracht aan een installateur.De werkzaamheden van de installateur zullen een bedrag vergen van ongeveer acht honderd euro. Dit bedrag kan ruimschoots uit de verenigingskas betaald worden.  

Tot slot nog iets over de financiën. De gecontroleerde jaarrekening hebt u ontvangen bij het jubileumboekje. De formele vaststelling zullen we op de eerstvolgende ALV doen. De hoogte van de contributie stellen we ook dan achteraf vast.

Namens het bestuur,

Henk-Jan Falkena

Jeugdboek dat speelt in Planetenbuurt

Joke Geelhoed schreef het kinderverhaal Jagers en verzamelaars, dat zich afspeelt in de Planetenbuurt. Hiermee won ze eerder al de prijs Nieuw Groningens Schrijftalent van het Forum Groningen gewonnen. 

Nu wil ze er graag een echt kinderboek maken, met alles erop en eraan. De uitgever is gevonden, de illustrator ook. Nu het geld nog… Help haar om dit project te financieren! Gebruik de onderstaande link om een donatie te doen, en ontvang één van de eerste exemplaren van het boek. Of kies een andere leuke tegenprestatie.

https://slag-boom.nl/project/jagers-en-verzamelaars