ALV Bouwfonds gaat niet door

Geachte leden,

Door middel van dit schrijven willen we u op de hoogte stellen van een aantal zaken.

In het bestuur hebben we een afweging gemaakt over het al of niet houden van een Algemene Ledenvergadering(ALV) alsnog in dit jaar. Op dit moment kunnen we er nog niet van uitgaan dat we in september of oktober op een normale manier kunnen vergaderen. Daarnaast is er ons inziens ook geen noodzaak om te vergaderen; er zijn geen urgente zaken die behandeling verdienen. Daarom stellen we voor om onze reguliere ALV in april 2021 te houden. Mocht iemand bezwaren zien bij het niet doorgaan van de ALV dan horen we die graag van u.   

Door het vertrek van onze voorzitter, de heer Simon Boven door verhuizing, is er een vacature in het bestuur ontstaan. We hebben de heer Olivier de Greef bereid gevonden om de vacature te vervullen. Op de eerstvolgende ALV zal het bestuur een voordracht doen om hem te benoemen als bestuurslid.

Wij zijn bezig de brandganglampen te voorzien van duurzame LED-lampen. Wij doen dit als een lamp vervangen moet worden. Deze LED-lampen hebben een externe (schemer)schakelaar nodig om te kunnen functioneren. Daar een aantal daar niet over beschikt, dan wel niet meer goed werkt, wordt door een installateur een vijftal schakelaars gemonteerd. Deze specifieke werkzaamheden kunnen we niet zelf doen vandaar de opdracht aan een installateur.De werkzaamheden van de installateur zullen een bedrag vergen van ongeveer acht honderd euro. Dit bedrag kan ruimschoots uit de verenigingskas betaald worden.  

Tot slot nog iets over de financiƫn. De gecontroleerde jaarrekening hebt u ontvangen bij het jubileumboekje. De formele vaststelling zullen we op de eerstvolgende ALV doen. De hoogte van de contributie stellen we ook dan achteraf vast.

Namens het bestuur,

Henk-Jan Falkena