Notulen ALV 13 april 2022

Datum: Woensdag 13 april 2022

Plaats : Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: Bestuursleden Riny van der Molen (voorzitter), Piet Hazekamp (penningmeester), Olivier de Greef (kandidaat-voorzitter), Kees van der Ploeg, Els Struiving en Ruben Muilenburg
M.k.a. afwezig vanuit bestuur: Henk-Jan Falkena
Leden aanwezig: 26 leden aanwezig
M.k.a.: 4 leden

 1. Opening en welkom
  Voorzitter Riny van der Molen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Vaststelling agenda
  Een van de leden verzoekt het punt over betaald parkeren te willen toevoegen
 3. Verslag ledenvergadering 24 april 2019
  Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige ledenvergadering.
 4. Mededelingen van het bestuur

a. Aftredend Henk-Jan Falkena, niet herkiesbaar.
De voorzitter verzoekt de ALV om hem te ontheffen van zijn functie uit het bestuur. Bij acclamatie akkoord. Per 1 maart 2022. Henk-Jan was algemeen bestuurslid. Riny complimenteert Henk-Jan namens het bestuur voor zijn grote inzet, o.a. het houden van praatjes over energie/warmte en het bijhouden van de ledenadministratie. Dank daarvoor.
b. Het bestuur stelt Olivier de Greef voor en vraagt de ALV hem toe te voegen aan het bestuur en hem te benoemen als nieuwe voorzitter. Schriftelijk stemmen of bij acclamatie? Olivier stelt zich eerst even voor, woont Jupiterstraat 59 sinds 2018. Wil de wereld veranderen en beginnen in zijn eigen buurt met buurtgenoten. Olivier wordt bij acclamatie benoemd.

 1. Financiën

a. Toelichting op de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021 door penningmeester Piet Hazekamp. De leden hebben via mail of brievenbus de jaarrekeningen ontvangen. Belangrijkste kosten in 2019 waren uitgaven voor brandganglampen en schilderfonds.
In 2020 is 1800 € uitgegeven voor een aantal externe schemerschakelaars die het mogelijk maken om de lampen op veilige wijze te vervangen. Er waren geen kosten voor het houden van een ALV en ook niet voor het legen van terreinkolken maar wel kosten voor het jubileumboekje.
In 2021 is er € 1600 uitgegeven voor de laatste schakelaars van de brandganglampen. Voor de rest dat jaar weinig uitgaven.
Het eigen vermogen is thans in 2022 iets meer dan € 10.000

b.Contributie : het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen en blijft op €15,00. De leden gaan hiermee akkoord.

c. Kascommissie 2019, 2020 en 2021: De jaarrekeningen zijn door twee door de ALV benoemde leden gecontroleerd. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de controles. De kascommissie verleent decharge voor financiële verantwoording.

d. Nieuwe kascommissie 2022: in ieder geval een van de vorige kascommissieleden; een ander lid meldt zich als tweede aan en wordt door de vergadering benoemd.

 1. Onderhoud in de wijken: riool,brandgangen,verlichting en schilderfonds

Riolering
Piet Hazekamp en Ruben Muilenburg hebben de terreinkolken geleegd. Ca. 80 putten in de brandgangen, bezinkputten, worden 1x per jaar geleegd; hebben ze in vier middagen gedaan. Dit keer bij 2 putten brood gevonden. Riny geeft aan dat dit scheelt in de kosten, laten doen door gemeente is ongeveer 1000 €. Voorheen deed Piet dit samen met Kees van der Ploeg.
Een van de leden vraagt of het niet bij aanwijzing/roulatie zou moeten, nog niet acuut.
Een ander lid stelt voor een kleine attentie hiervoor te geven; de voorzitter gaat hiervoor zorgen.
Een lid wijst erop dat niet alle huizen lid zijn van de vereniging, bijv. haar jonge buurjongens zouden misschien wel kunnen helpen. Piet stelt voor om dit misschien te koppelen met acties zwerfvuil opruimen door het Wijkbureau Paddepoel en vindt het niet erg om de putten te blijven doen.

Brandgangen
Piet Hazekamp vraagt om terugkoppeling van plaatsing van de extra drainagebuis nadat er sprake was van vochtoverlast na vervangen van de riolering in de brandgangen; dit is gebeurd voor een blokje van 5 woningen. Antwoord: er is wel enigszins effect.
Een lid wijst erop dat sommigen het onkruid niet in de brandgangen verwijderen.
Een ander lid heeft de gemeente hierover recent geappt en dit doorgegeven aan het Wijkteam (groenvoorziening gemeente), nog geen reactie. [toevoeging bestuur: het onderhoud aan de brandgangen is geen zaak van de gemeente omdat de brandgangen vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaren van de aangrenzende panden]
Piet geeft aan dat met enkele eigenaren vanuit bestuur wel contact is geweest ivm klachten over eigenaren die hun tuin niet onderhielden en heeft het bestuur bemiddeld om eigenaren over te halen iets aan de tuin te doen. Recent kreeg bestuur melding van een vieze dakkapel. Piet Hazekamp heeft toen de eigenaar benaderd en toen is dat opgelost.
Leden kunnen hun meldingen doorgeven aan bestuur.
Riny van der Molen geeft aan dat in de brandgangen huurwoningen 1x per jaar onkruid wordt weggebrand.

Verlichting
Ruben Muilenburg geeft aan dat er 28 brandganglampen zijn en een vijftal op garagepleinen. De oude natriumlampen worden geleidelijk vervangen door LED. Ruben ontdekte dat niet alle lampen een externe schemerschakelaar hebben en dat is lastig als je de lamp wilt vervangen als de eigenaar niet thuis is. Bestuur heeft toen besloten de uitgave voor deze schakelaars uit te smeren over enkele jaren. Er zijn nog 4 natriumlampen die vervangen moeten worden.
De LED lampen zullen iets van 10 jaar blijven uithouden, dus dan komt er over tien jaar een grotere uitgave. Ruben stelt voor een reservering hiervoor te maken.
Een lid stelt dat iedereen profijt heeft van de lampen terwijl niet iedereen lid is en niet-leden niet meebetalen. Een ander lid geeft aan dat ze geen contributie hoeft te betalen omdat ze een lamp heeft hangen.
Els Struiving geeft aan dat lid worden van de vereniging geen verplichting is. Een lid stelt dat je eenmalig bij de huizen langs gaat om te vertellen dat de lampen er zijn en zij ervan mee profiteren en te vragen een keer twee tientjes in de pot te doen.
Ruben Muilenburg wijst er nog op dat in de stempels niet alleen bouwfondswoningen staan maar ook MVGM woningen (= particuliere verhuur).
Een lid wijst erop dat het ook gaat om de veiligheid.

Riny van der Molen geeft aan dat het werven van nieuwe leden een aandachtspunt is omdat het ledental terugloopt.

Schilderfonds
Meesterschilder Gorter heeft vorig jaar niet geschilderd, wilde dit jaar in april beginnen. Heeft van Piet Hazekamp een lijst gekregen met 22 namen en gaat deze mensen zelf benaderen.

Een lid vraagt hoe het schilderfonds verweven is in de vereniging; 50 jaar geleden deden alle leden mee stopten een bedrag in de pot en de schilder deed een aanneemsom voor 10 jaar, kleine en grote beurt. Aantal deelnemers is teruggelopen, o.a. door kunststof ramen. De meesten rekenen rechtstreeks met dhr. Gorter af, sommigen laten het nog via de vereniging lopen. Een vast bedrag is lastig, omdat veel mensen dingen met hun woning hebben gedaan. Ook het reserveren: Piet is zelf de enige die het al 40 jaar doet, 450 € overmaken naar de vereniging.
Ruben Muilenburg wijst op het voordeel dat je niet meer hoeft na te denken omdat je meegaat in een schildercyclus. Ook klein financieel voordeel door geen voorrijkosten.
Een lid heeft zich opgegeven voor het schilderfonds maar Gorter wil geen huis schilderen waar studenten in wonen. Het bestuur gaat hier achter aan.

Een lid geeft een probleem aan dat een nieuw riool is geplaatst en er een verzakking is en tegels kapot gaan; dit probleem is bekend bij het bestuur en is een probleem van de eigenaren. Die zijn al benaderd. Piet gaat opnieuw erachteraan. Een ander lid van het garageplein geeft aan dat het waarschijnlijk niet goed is aangestampt.

Piet geeft aan dat bestuur wel bemiddelen kan onder eigenaren, rekening voorschieten, maar uiteindelijk zijn verzakte tegels een zaak van de eigenaren van de garageboxen. Dit zou eigenlijk moeten worden opgelost door de gezamenlijke eigenaren, maar regel dat maar eens. Op het garageplein is sprake van mandelig eigendom. Piet geeft aan dat hij zijn best gaat doen.

Technisch blok wordt omstreeks 21:00 u afgerond.

 1. Pauze
  Na de pauze neemt onze nieuwe voorzitter Olivier de Greef de vergadering over als voorzitter van Riny van der Molen.

8.Informatieblokje

a.Stand van zaken omtrent warmtenet – Piet Hazekamp
Wat begon als een proefproject in Paddepoel met subsidie van Shell en kleinschalig was, is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalig project. De gemeente Groningen wil uiteindelijk in totaal 32.000 woning op het warmtenet aansluiten.
Op dit speelveld werken een aantal partnerorganisaties samen. Aangezien dit project groter is geworden is men momenteel bezig om te onderzoeken hoe om te gaan met piekbelasting. Waarschijnlijk komt het er op neer dat op verschillende plekken in de wijk extra warmtepompen worden geplaatst.
Waar in het begin nog werd gesproken over participatie van burgers in dit project en dat inbreng als belangrijk werd beschouwd is gebleken dat de gemeente nu de regie heeft. In deze fase wordt er tevens gekeken naar gebruik van restwarmte en samenwerking met WarmteStad.
Huisaansluitingen wordt in Selwerd zuid in 2024/25 afgerond. In Paddepoel eind 2026/27.
Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat als het zover is om informatie te delen over aanschaf inductie koken in 1 of 2 fasen. Bestuur kan inventariseren en actief de leden informeren qua prijzen.
Er wordt gesproken over wat te doen als je combiketel nu kapot gaat. Het advies is om dan ketel te leasen of huren om de periode te overbruggen tot aan we van het gas af gaan.
Hoe zit het met het windmolenproject bij Dorkwerd? Bestuur van EPEC (Eerste Paddepoelster Energiecoöperatie) heeft geconcludeerd dat de business case economisch niet verantwoord is en dat er nu een voorstel ligt om dit gebied, naast de twee molens, met zonnepanelen te beleggen. Het bestuur komt hier nog op terug.

b. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in onze buurt (o.a. aanleg CasPoMor park, herinrichting Plutolaan) – Els Struiving

Herinrichting en klimaatadaptatie Plutolaan: kosten 1,5 miljoen. Er zijn nieuwe parkeerplekken met extra groen gecreëerd. Er is een hemelwaterriool aangelegd onder het asfalt + nieuwe waterleiding. Er is een kapvergunning afgegeven voor het kappen van 20 sierperen, deze bomen gaven veel overlast. Tevens is er een nieuw wortelsysteem voor het planten van nieuwe bomen aangelegd.
CasPoMor: er is een park aangelegd tussen de flats met een sloot/wadi en jeu de boulesplek. Deze herinrichting koste 3 ton.
Fitnessplek Reitdiep: het veldje dat er achter ligt is door de werkzaamheden van warmtenet,(verbinding/aansluiting Vinkhuizen) behoorlijk beschadigd. Samen met Co-creatie gaat warmtenet het veldje herinrichten.
Making-City is een Europees project van o.a. de gemeente Groningen waar ook vier duurzame demohuizen in Paddepoel aan meedoen. Samen met Paddepoel Energiek en Grunneger Power is er in onze buurt ook een huis verduurzaamd, Neptunusstraat 31. Op 11 juni is er een Duurzame Huizendag waar twee huizen in Paddepoel aan meedoen.
Winkelcentrum Paddepoel: locatie Rabobank, hier heeft het Wijkbureau Paddepoel een tijdelijke plek gekregen, een groep die zich bezighoudt met burgerparticipatie en bevorderen van wijkwelzijn. Er zijn spreekuren op dinsdag 10-16:00 en op vrijdag en zaterdag (13:00-16:00 u) en op donderdag tussen 18:30 – 20:30 u spreekuur Paddepoel Energiek.
De gemeente Groningen is bezig met het opzetten van een ‘klusbrigade’ om kleine besparingsmaatregelen bij mensen thuis uit te voeren en heeft in de wijken nagevraagd of er misschien al dergelijke teams actief zijn (als vrijwilliger).
Tot zover de info van Els.

 1. Betaald parkeren
  Inbreng van de leden: Het raadsbesluit van de gemeente om betaald parkeren in te voeren wordt als een overval ervaren, door de gemeente is aangegeven dat men geen discussie hier over wil voeren: het is al besloten. Het lijkt een verkapte vorm om financieel voordeel hieruit te behalen.
  Kunnen we als vereniging van huiseigenaren hier iets mee? Voorstel van de voorzitter Olivier de Greef is om een gesprek aan te vragen met de wijkwethouder. René Raap, voorzitter Wijkraad, is bezig om alle klachten betreffende dit onderwerp te bundelen. Een lid van onze vereniging, is ondertussen al in gesprek gegaan met de gemeente middels mails met dhr Freek Bos van de gemeente. Hij stuurt deze mail door naar het bestuur.

We zijn van mening dat we dit op een breder vlak kunnen oppakken en staan sterker om bezwaren kenbaar te maken naar de gemeente ook als dit via verschillende kanalen bij de gemeente binnen komt.
Misschien een commissie hiervoor oprichten? In Wijkkrant Nr 1 staat informatie over betaald parkeren.

 1. Rondvraag
  Geen van de leden maakt hier gebruik van.
 2. Sluiting (met hapje en drankje na afloop)