Vacature penningmeester

De Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord zoekt per 1 augustus 2024 een nieuw bestuurslid én penningmeester (40 uur per jaar)

Over onze vereniging

Sinds 1968 kent de wijk Paddepoel een bijzondere vereniging, de Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord. De vereniging behartigde toen en nu nog steeds de belangen van de eigenaren van de bouwfondswoningen aan Venuslaan, Jupiterstraat, Marsstraat, Neptunusstraat, Uranusstraat en Avondsterlaan (de huizen met het ronde voordeurraampje).
De vereniging houdt zich bezig met zaken die alle eigenaren aangaan, zoals de riolering en bestrating van de brandgangen, de toestand van de bestrating en verlichting van de pleinen, het collectief aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden en schilderwerk. Ook bemiddelt het verenigingsbestuur uit naam van de leden met de gemeente en wijkorganisaties en informeert haar leden over verduurzaming en energiebespaarmogelijkheden.

De activiteiten van onze penningmeester

 • bestuursvergaderingen 4 maal per jaar en een ALV
 • bijhouden ledenadministratie
 • contact met Roel Mulder voor ALV
 • voorbereiding ALV uitnodiging versturen
 • verzenden verslag ALV en facturen contributie
 • verwerking contributies
 • aanmaken en verzenden herinneringen contributie
 • betalen van facturen
 • opstellen van de jaarrekening
 • controle van de jaarrekening 1 uur per jaar
 • contacten met gemeente
 • bijhouden administratie lampen

Hebt U affiniteit met cijfers en wilt U een bijdrage leveren om het woongenot in onze buurt leefbaar en veilig te houden, dan vragen we U contact met ons op te nemen via de website van onze vereniging: www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl of naar het mailadres info@bouwfondswoningenpaddepoel.nl we zien uw reactie graag tegemoet voor 1 augustus 2024.

Bewonersavond energie 26 juni 2024

Op 26 juni aanstaande organiseert Paddepoel Energiek een avond over energie. Er is veel te doen in de energietransitie en u hoort en leest er van alles over. Wat is er aan de hand met de warmtenetten in de Randstad en geldt dat ook voor Groningen? Wat gebeurt er in Paddepoel met de energietransitie? Wat betekenen de plannen van het aanstaand kabinet voor duurzame energie?

Er zijn veel vragen en Paddepoel Energiek zal proberen die voor u op een rijtje te krijgen tijdens een bewonersavond over energie op 26 juni a.s., in de Plutozaal (19.30- 21.30).
Tijdens deze avond kunt u in gesprek met:

 • Laura Schouten (Grunneger Power) –
  bewonersparticipatie in een warmtenet
 • Henriëtte Heeringa en Martijn de Jong Posthumus
  (Gemeente) – Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming voor de
  woning, zie hieronder.
 • Wytze van der Gaast (Hanzehogeschool, Paddepoel Energiek) –
  Stand van zaken energietransitie
  Tijdens de avond kunt u ook de apparatuur voor het warmtenet
  bekijken (zoals buizen, afleverset thuis).
  Toegang is vrij, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt
  via info@PaddepoelEnergiek.nl zodat we u nog nadere informatie
  kunnen sturen.

Download hier de volledige aankondiging

Notulen 17 april 2024

Locatie: Plutozaal, Plutolaan 329

Aanwezig: 17 leden + bestuur

M.k.a.:6 leden

Presentatie Henriëtte Heeringa, projectleider duurzaamheid Gemeente Groningen.

Agenda:

1. Opening en welkom door voorzitter Olivier de Greef. Om 20.00 u opent Olivier de avond en introduceert de gastspreker.

2. Gastspreker: Henriëtte Heeringa en Martijn de Jong Posthumus.

De gemeente heeft als doel alle panden voor 2030 aardgasvrij te maken. Het contact met investeerders/beleggers, particuliere verhuurder is moeilijker dan woningcorporaties Voor koophuiseigenaren geldt dat ze in eigen tempo beslissen.

Nij Begun: een nieuwe subsidie vanuit het Rijk. Omdat de gaskraan dicht gaat, komt er veel geld beschikbaar voor het isoleren en ventileren van woningen. Van Nij begun is voor ons met name maatregel 28 en 29 voor ons relevant. Mensen binnen het aardbevingsgebied krijgen tot max. 40.000 € vergoed, daarbuiten – bij laag inkomen tot 140% van het minimuminkomen – krijgt men 100 procent vergoed, anders 50 %, dat is inclusief de ISDE subsidie.

Maatregel 29 nog niet alle details zijn bekend, maar de maatregel geldt sowieso met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

De subsidie is beschikbaar voor vormen van isolatie; bij isoleren moet je rekening houden met vleermuizen, tegen de zomer mag het waarschijnlijk weer. Glasisolatie levert veel op. Ventileren is ook belangrijk tegen vochtproblematiek en schimmel. Ook ventileren valt onder de subsidie, zie site GGD.nl en Zosimpelalswat.

Paddepoel is warmtenetwijk. Een warmtenet is voor onze wijk de voordeligste manier om over te stappen naar een aardgasvrije oplossing. Vanaf 2026 mogen bewoners geen nieuwe cv ketel meer installeren, dus de overheid pakt ook de stok om te dwingen.

3 Vragen n.a.v. de presentatie

Drie mensen hebben wel belangstelling voor een collectief verduurzamingsproject, bestuurslid Ruben Muilenburg vraagt bij welk kruisje we kunnen tekenen

1 lid vraagt tot welke leeftijd een lening mogelijk is. Antwoord: voor een lening van Warmtefonds is de leeftijdsgrens vervallen, mag nu ook boven 75+

vleermuizen? Vanaf begin augustus mag men weer isoleren zonder vooraf een ecologisch onderzoek.

Projectleider van de gemeente voor VvH verduurzamingsproject?

“Team eerlijke energietransitie” samen traject in. Waar staat Nij Begun voorwaarden beschreven?

Stel je hebt goed geïsoleerd en verkoopt kort daarna het huis? Wat is de stijging verkooppercentage. Antwoord: de investering loont altijd, de huidige kopergeneratie wil niet veel klussen maar comfort en weinig geld aan de energierekening De hele investering komt wel terug in de verkoopprijs.

Stel je doet mee aan warmtenet, hoe zit dat als je in de winter je huis wilt warmstoken, gewoon met thermostaat of wordt het een standaard temperatuur?

Antwoord: het systeem van aanleg is collectief maar vanaf jouw huispunt is het een individueel systeem. Het is geen blokverwarming.

Vraag: het sentiment rondom warmtenetten is negatief. Maar wat is de garantie dat we geen melkkoe van de gemeente worden? En blijven de tarieven wel laag? Zie maar Amsterdam, Purmerend etc. WOZ en parkeertarieven zijn ook verdienmodel van de gemeente en gaan ook omhoog.

Antwoord: hiermee heb je direct invloed op de kosten van gezinnen en gezinnen kloppen dan weer bij de gemeente aan voor andere potjes. WarmteStad heeft een laag tarief vanwege de kostenopbouw en er hoeft geen winst gemaakt te worden. En de gemeenteraad zal dit ook in de gaten houden. Ga ook mee met de fietssafari.

Piet geeft aan dat ACM de maximum prijzen voor warmte en vastrecht vaststelt, Groningen heeft prijzen die substantieel lager zijn.

Je garantie is dat WarmteStad een publiek bedrijf is en de gemeenteraad zal niet akkoord gaan met hoge lastenverhoging. Vragensteller heeft licht vertrouwen.

Vraag: de subsidie die verstrekt wordt door het Rijk, moeten mensen die onverwachts moeten verkopen dan een deel van de verkoopwaarde afdragen?

Antwoord: nee. De subsidie wordt uitgesmeerd over 10 jaar, daar kan hoogstens nog een keer de pot van een jaar op is.

Vraag: is er bekend hoeveel isolatie er in de muren zit?

Antwoord: nee, dat is bij de Gemeente niet allemaal precies bekend.

Vraag: collectief aanpakken? Antwoord: 1 aannemer voor een heleboel woningen is inderdaad efficiënter.

Wat is investering gemiddeld?

Antwoord: in Selwerd was het gemiddeld 23.000 €, oplopend tot 30.000 € voor complete isolatie en ventilatie. Voordeel: je verdient vrij snel terug in energiekosten en je bespaart energie.

Vraag (bestuurslid Ruben Muilenburg): subsidie is mooi, maar kan ook een prijsopdrijvend effect hebben bij aannemers.

Antwoord: ja, dat risico is er. Vraag: Is er controle op? Antwoord: In Selwerd en Vinkhuizen wordt nu marktconformiteitstoets gedaan, en de bewoner wordt ook compleet ontzorgd.

Vraag: is al bekend wanneer warmtenet aangesloten gaat worden? (meneer woont in Venuslaan, hofje) moet je ook zelf aansluitkosten betalen?

Antwoord: nee, er is nog geen planning, details worden nu uitgewerkt. De verwachting is wel dat je zelf wat aansluitkosten moet betalen. Gemeente is wel bezig met WarmteStad of er 1 tarief voor iedereen kan gaan gelden.

Vraag: als je niet wilt meedoen aan warmtenet, blijft de aardgasleiding gewoon liggen of heb je dan geen warmte meer?

Antwoord: er komt een nieuwe warmtewet en daarin kunnen gemeenten besluiten welke wijken wanneer van het gas afgaan, bijv. uiterlijk 2030. Als de gemeenteraad dat vastlegt heb je tot 10 jaar de tijd om een alternatief te vinden, daarna worden de gasleidingen weggehaald.

Vraag: als je lekker op aardgas wil blijven vanwege je leeftijd?

Nee: dat is niet mogelijk, je moet ergens beginnen stappen te maken. Onderhoud aan gasleidingen moet je dan doen voor mensen in wijken die van het gas afgaan of nieuwe leidingen aanleggen. Maar je houdt altijd keuze voor bijv. hybride of all electric.

Vraag: het alternatief is hybride warmtepomp [een warmtepomp die elektrisch is maar bij zeer lage temperaturen samenwerkt met de cv ketel], maar dat is een rare keuze als het gas eraf gaat.

Antwoord: in deze wijk gaat de gasleiding eruit.

Piet: er zijn wel hybride warmtepompen die kunnen worden omgebouwd tot een volledig elektrische.

Praktische vraag: WarmteStad legt op dit moment de hoofdleidingen in de grond, maar ze pakken nog niet de leidingen naar de individuele woningen aan.

Antwoord: Dat klopt. In Paddepoel nog niet .In Selwerd Zuid is aan alle bewoners bijv. Kastanjelaan, Abeelstraat nagevraagd of ze willen aansluiten op het warmtenet en aansluiten was gratis. Bij mensen die niet meededen is de warmteleiding al aangelegd tot aan de voordeur.

In Paddepoel is dat nog niet gedaan, individuele woningen kost heel veel tijd, WarmteStad kiest nu voor snel veel aansluitingen.

In de Larix (ook Selwerd) zijn de leidingen wel tot de voordeur gelegd en afgedopt.

4. Pauze

5. Vaststelling agenda

Een van de leden vraagt of bestuurslid Els Struiving kartrekker wil worden van een collectieve aanpak vanuit de Vereniging. Voorzitter Olivier de Greef: de gemeente gaat het trekken en het komt naar u toe, de gemeente gaat iemand aanwijzen die samen met ons de kar gaat trekken, er komt een afzonderlijke avond over.

6. Verslag ledenvergadering woensdag 19 april 2023

U hebt het verslag in mei 2023 ontvangen ;u kunt het vinden op onze website:

www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl

Onder punt 11 WOZ waarde: daar moet nog een 0 achter en een euroteken. Bedoeld wordt 290.000 €

De notulen worden vastgesteld.

7. Mededelingen bestuur

Dit jaar aftredend zijn Els Struiving, Riny van der Molen en Ruben Muilenburg. Zij zijn herkiesbaar.

Drie leden van het bestuur zijn herkiesbaar, geen tegenwerpingen, dus deze benoemde leden kunnen door.

8. Financiën

     a. jaarrekening 2023, zie bijlage

Piet Hazekamp geeft een toelichting, er is een positief saldo.

Een 7-tal leden van de VvH zijn eigenaar van een garageplein, de betegeling is daar vervangen door klinkers. In overleg in overleg met het VvH-bestuur is de betaling via de vereniging gelopen.

Wel wordt stijging bankkosten verwacht.

Er zijn geen vragen.

     b. Contributie. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

Deze blijft op €15,00

     c. Kascommissie 2023 : door 2 leden

Benoeming leden kascommissie 2024.

Olivier de Greef dankt de kascommissie voor de ondertekening. 1 van de kascommissie blijft, een nieuw lid treedt aan.

9.  Onderhoud in de wijk: riolering, brandgangen, verlichting en schilderfonds

Piet: we hebben een nat jaar gehad, veel vochtproblemen overal. Kees en Piet reinigden doorgaans de 80 putten vóór de ALV, ze hebben nu van 6 stempels 4 gedaan, morgen doen ze de rest wegens slecht weer etc.

10. Rondvraag

Complimenten voor wat we allemaal doen, met name Piet en Kees. 1 lid heeft een vraag over bevingsschade. Ze hadden een scheur in de gevel, bleek bij badkamerrenovatie. Antwoord Olivier de Greef: melding maken bij de juiste instanties. Instituut Mijnbouwschade Groningen melden. Riny van der Molen merkt op dat bij inspectie meer scheuren worden gezien dan je zelf had opgemerkt.

Vraag: er is vorig jaar aandacht geweest voor gestegen WOZ waarde, is daar nog wat mee bereikt? Antwoorden mede-lid: bijna niets uitgekomen. Dit keer is hij niet zo gestegen, zelfs iets verlaagd. Vraagsteller: het hangt ook wel af van wie je treft.

Vraag: zijn er nog problemen onder de vloeren met verzakkingen van de watermeterputten, last van waterstanden?

Antwoord ander lid: er staat water in de put, het is een betonnen bak. Hij heeft er zelf zand in gestort.

Els Struiving attendeert op de gratis dienst van de FIXbrigade (flyers uitgedeeld) en geeft aan dat het project nog loopt tot juni. Mensen kunnen zich aanmelden voor een bezoek van een team van energieklussers op www.fixbrigadepaddepoel.nl

Piet Hazekamp en echtgenote verruilen na 46 jaar de eigen woning voor een appartement aan de Noorderkroonstraat, de bouwfondswoning wordt dus verkocht en hij kan geen lid meer zijn van de vereniging. Piet zal het missen, nadat hij sinds 1988 met korte onderbreking voor fractiewerk, in het bestuur was en zelfs erelid is geworden. De medegaragehouders zijn nog niet van hem af want die houdt hij aan. Hebben bij makelaar voorkeur aangegeven voor een gezin.

11. Sluiting ( met daarna de gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje)

Olivier de Greef bedankt alle aanwezigen voor hun komst.