Uitnodiging ALV

Beste leden,

Bij deze nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Aangezien we afgelopen 2 jaar geen algemene ledenvergadering hebben gehouden vanwege de pandemie en de maatregelen zal deze avond een wat ander karakter hebben dan voorheen.

De nadruk ligt meer op ontmoeten en u wordt geïnformeerd over wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd aan werkzaamheden en ontwikkelingen in onze wijk.

U bent van harte welkom!

Datum:     Woensdag 13 april 2022

Plaats :     Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen

Aanvang: 20:00 uur (koffie vanaf 19:30 uur)

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststelling agenda
  3. Verslag ledenvergadering 24 april 2019

U hebt het verslag in mei 2019 ontvangen.

  1. Mededelingen van het bestuur

a. Aftredend Henk Jan Falkena, niet herkiesbaar
b. Voorstel tot benoeming nieuw bestuurslid kandidaat Olivier de Greef
c. Nieuwe voorzitter, bij benoeming van bovengenoemde kandidaat stelt het bestuur voor om Olivier de Greef tevens te benoemen als voorzitter.

  1. Financiën

a. Jaarrekeningen van 1919, 2020 en 2021; zie bijlage
b. Contributie: het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen en blijft op €15,00
c. Kascommissie 2019, 2020 en 2021: Mevr. Stunnenberg en Mevr. Leistra
d. Benoeming leden kascommissie 2022.

  1. Onderhoud in de wijken: riool, brandgangen, verlichting en schilderfonds
  2. Pauze
  3. Informatieblokje

a. Stand van zaken omtrent warmtenet – Piet Hazekamp
b. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in onze buurt( o.a. aanleg CasPoMor park, herinrichting Plutolaan – Els Struiving
c. Vragen n.a.v. de informatie

  1. Rondvraag
  2. Sluiting (met daarna de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje)

Namens het bestuur,

R. van der Molen, secretaris