Alle berichten van Els Struiving

Algemene ledenvergadering 24 april 2019

 

 

                                                                                                       al sinds december 1968

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 24 april 2019 in de Plutozaal

1)    Opening door voorzitter dhr. Simon Boven

Voorzitter dhr. Simon Boven heet ongeveer 30 leden van harte welkom op de vergadering.

2)    Voor de pauze het thema: Paddepoel en de burgerparticipatie

Peter Wijnsma, gebiedsmanager van de gemeente Groningen, behandelt, mede n.a.v. vragen, de volgende onderwerpen:

a. WarmteStad is in onze wijk begonnen met de aanleg van het warmtenet. In principe worden daar voorlopig de gebouwen met blokverwarming op aangesloten. Daar het net door de Plutolaan gaat is dat aanleiding om de herinrichting van deze laan ter hand te nemen.  Over project 050 Buurtwarmte merkte hij op dat de gemeente positief is over de activiteiten van Paddepoel Energiek en Buurtwarmte en dat we op landelijk niveau hiermee volop in de picture staan.

b. De gemeente is formeel gestopt met het beleid dat maximaal 15 % van de woningen in een straat aan bewoning onttrokken mag worden voor studentenhuisvesting. Op dit moment vindt er geen uitbreiding plaats. Het Utrechtse model op basis van een omgevingsvergunning is niet overgenomen.

c. Mede naar aanleiding van de rellen in de Voermanstraat wordt intensievere zorg aangeboden in die gezinnen of personen waar dat noodzakelijk is. De veiligheidsdriehoek, de burgermeester, de officier van justitie en de politiecommissaris komen op 16 mei naar Paddepoel om de veiligheidssituatie met de bewoners te bespreken.

d. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om het aanbod in het winkelcentrum te verbreden; wel wordt meegedacht m.b.t. uitbreidingen van winkel- en parkeeroppervlak.

e. Meldingen: via de site van de gemeente kan men meldingen en klachten doorgeven. Via Google intikken gemeente groningen; daarna aantikken contact met gemeente groningen; aantikken kopje vraag, melding schade of klacht en daarna gewenste onderdeel aanklikken; aanwijzingen opvolgen.

Henk-Jan Falkena, bestuurslid en medewerker van de St. 050 Buurtwarmte, geeft een presentatie over het warmtenet dat zo mogelijk in eigen beheer in onze wijk wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat met groene (windmolen) stroom uit zee in een wijkcentrale heet water wordt gemaakt. Het warme water gaat met een buizennet naar de grondgebonden woningen van de 9 stempels (huizenblokken) van Paddepoel Noord. Het streven is het projectplan en de financiële haalbaarheid aan het eind van dit jaar in kaart te hebben. De insteek is dat mensen met het warmtenet goedkoper uit zijn dan bij de huidige verwarming met gas.

3)    Vragenronde

Een aantal vragen heeft Peter Wijnsma meegenomen in zijn verhaal.

4)    PAUZE

5)    Vaststelling agenda

Met kennisgeving afwezig: er zijn geen meldingen binnen gekomen.

6)    Notulen ledenvergadering 24 april 2018

Er waren geen vragen over de notulen van vorig jaar. Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

7)    Mededeling bestuur.

a. Dit jaar hebben de bestuursleden Kees van der Ploeg en Piet Hazekamp zich herkiesbaar gesteld en met goedkeuring van de leden op deze vergadering zijn beiden opnieuw benoemd. Ze krijgen beiden van de vereniging een attentie voor het reinigen van de brandgangputjes.

b. Het bestuur stelt voor een boekje te maken over 50 jaar van onze vereniging. De leden gaan hiermee akkoord en met de besteding van € 1300 die nog staat van het 50-jarig feest in september 2018.

c. Natte schuurtjes: een aantal leden van de Neptunusstraat en Jupiterstraat rapporteren over het resultaat van de aanleg van een drainagestreng in de brandgang; aanleiding waren de natte schuurtjes. Het resultaat is positief maar niet 100 %. Door de streng zijn de schuurtjes sneller droog en heeft men geen last van zwam en roest.  Bewoners van de Uranusstraat en de Venuslaan hebben met hetzelfde probleem te maken. Per brief hebben ze het bestuur gevraagd om een bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen. De rapportage van de eerste groep wordt door hen meegenomen.

8)    Financiën

Penningmeester licht de exploitatie toe van 2018; er zijn geen aanvullende vragen. Kascontrole is gedaan door 2 leden van de vereniging.  In de vergadering wordt decharge verleend op basis van door beide controleurs ondertekende jaarrekening voor akkoord. Dit exemplaar is meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. Beide leden worden bedankt.  Met instemming van de vergadering worden er 2 leden aangewezen voor de kascontrole 2019. Op voorstel van het bestuur blijft de contributie gehandhaafd op € 15,00 per jaar.

9)    Onderhoud in de wijk

Riolering

Geen aanvullende opmerkingen.

Schilderwerk

Dit jaar worden de liggende delen van het houtwerk geschilderd. De schilder komt met een planning en de kosten. Leden kunnen zich ter plekke hier voor aanmelden. Leden die eerder meededen krijgen bericht over de voortgang.

Verlichting

Per jaar worden twee LED-lampen geplaatst in de brandgangen; het beheer van de lampen is overgenomen door bestuurslid Ruben Muilenburg.

10) Rondvraag

Geen vragen. De voorzitter doet (weer) een oproep of een lid de informatievoorziening door internet voor zijn/haar rekening wil nemen.  Daarnaast vraagt hij de leden als ze problemen ervaren in de buurt om dat bij het bestuur te melden. Misschien kan er dan wat aan gedaan worden.

11) Sluiting

De aanwezigen praten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje, met dank aan de vrijwilligers van de Plutozaal.

Feest in Paddepoel-Noord

De Vereninging Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Dit moet uiteraard gevierd worden en dat gaat dan ook gebeuren. Het duurt nog even maar noteert u toch alvast de datum van 22 september in de agenda want dit belooft een bijzondere dag te worden!

De feesttent zal verrijzen op het speelterrein aan de Venuslaan. Het precieze programma zal later worden onthuld maar in ieder geval is er sport en spel voor jong en oud, een springkussen, bingo en heel veel lekker eten en drinken. Kortom, genoeg te doen en voor ieder wat wils.

Help mee!
Bij een feest geldt: Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De hele buurt is dus uitgenodigd, iedereen is van harte welkom! En omdat een feest pas echt leuk wordt als je er samen een feest van maakt, vragen we iedereen om ook zelf iets aan de feestvreugde bij te dragen. Dat kan door:

  • Iets lekkers mee te nemen (liefst zelf gemaakt uiteraard)
  • Helpen bij het opbouwen of afbreken en bij de aankleding en
  • versiering van het feest
  • Een voorstelling geven (dans, muziek, toneel, enz.)
  • Een speurtocht in de buurt (helpen) uitzetten
  • Flyers maken en/of rondbrengen
  • Ideeën voor sport en spel of andere activiteiten
  • Hulp bij de organisatie
  • Bemensing van (o.a.) de catering
  • En alles wat je zelf verder maar kan bedenken om de feestvreugde te verhogen!

Via bouwfondsbuurtfeest@gmail.com kunt u zich aanmelden bij de organisatie. Wilt u meedoen, heeft u een goed idee, wilt u meer weten of wat dan ook, wij horen graag van u.

Algemene Ledenvergadering 24 april 2018

al sinds december 1968

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 24 april 2018 in de Plutozaal

1)  Opening door voorzitter dhr. Simon Boven
Voorzitter dhr. Simon Boven heet alle aanwezigen van harte welkom op de vergadering.

2) Presentatie “Paddepoel, 50 jaar de energieke wijk en….nu?”
Titia Struiving : Co-creatie Paddepoel
n.a.v. een historische foto vertelt Titia over de ontwikkelingen van 50 jaar in onze wijk.

Een voorbeeld
Voorheen speelden kleine kinderen in zandbakken en daaromheen ontstonden clubjes mensen die gemeenschappelijke belangen hadden in de in de wijk.
Dit beeld bestaat niet meer en door allerlei ontwikkelingen in onze samenleving is de buurt anders geworden.
Nu wonen er ook studenten, buitenlanders, en gebroken gezinnen.
Hoe kunnen de initiatieven en de dromen van buurtbewoners gestalte krijgen met de verscheidenheid aan mensen die er wonen?

Co = samenwerking creëren.

Enkele voorbeelden van gemeenschappelijke belangen zijn: verkeer, hart van de wijk Winkelcentrum Paddepoel en gebied er omheen, bouw/duurzaamheid, sociale cohesie, kunstroute, groen o.a. Venuspark, straat ideeën organiseren.

Titia is 10 uur per week werkzaam voor de wijk. Mee doen/denken? Titia is te bereiken via de mail
mooiwelpaddepoel@ziggo.nl of tel 0640026045

Adrie Kuik: Zonnepanelen-actie

In de komende jaren moeten we “van het gas af” en stichting Paddepoel Energiek heeft veel initiatieven hiervoor ondernomen. O.a de zonnepanelen actie.

Hebben Paddepoelers belangstelling voor zonnepanelen dan komt de energiecoach langs om te informeren over de mogelijkheden.

De stichting informeert ook op locatie :
Paddepoelster duurzaamheidsmarkt
Buurt energiefeest
Warmte verduurzamen d.m.v. spouwisolatie

In de periode 2016/2017 heeft de stichting 2000 werkuren door 5 personen verricht.

Er zijn 41 huisbezoeken gebracht, er zijn 58 energiemaatregelen genomen door 33 deelnemende huishoudens.

Er werden excursies naar aanbieders gehouden.
Er wordt samengewerkt met de gemeente Groningen en met Grunneger Power.

Bij de Noordelijke klimaattop in november 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over verduurzaming van de wijk met 8 partijen, o.a. Gemeente, Provincie, Enexis, Enpuls, Gasunie en Grunneger Power.

Vraag van een aanwezige: hoe zit het met isolatie en vocht, bestaat niet het gevaar van schimmelvorming?
Antwoord : Er zijn vooralsnog geen problemen gerapporteerd. Er hoeven geen problemen te ontstaan als men goed ventileert en zolang geen koudebrug wordt gecreëerd waardoor vocht/condens kan ontstaan. Bij een goede uitvoering van het werk is dit niet het geval.
Vraag: Maakt het uit op welke zijde van het dak zonnepanelen worden gelegd bv oost/west en hoeveel invloed heeft dit op de opbrengst?
Antwoord: Zonnepanelen op west kan wel degelijk de moeite zijn, al is de opbrengst wat lager dan op zuid. Dit kan vooraf worden ingeschat. Of het dak geschikt is, is te checken op de website www.zonatlas.nl. Je zoekt je eigen locatie en het wordt berekend.

Ook is de huidige techniek van de panelen verbeterd waar door de opbrengsten hoger uitvallen.

Piet Hazekamp : Windmolens
De werving voor de wijkwindmolens is van start gegaan.

Er komen 3 windmolens op een stukje dijk van het Reitdiep bij het gemaal van Dorkwerd.

De windmolens worden 15 meter hoog en de bladen zijn van hout geproduceerd.

Bewoners wonende in postcode 9742 (Paddepoel) maar ook in Vinkhuizen, Aduard, Zuidhorn, Dorkwerd en Reitdiepwijk kunnen aandeelhouder worden.

Een aandeel kost € 350,00 per stuk. Er is een fiscale korting regeling.

Voor verdere info zie de site www.paddepoelenergiek.nl/projecten/wijkwindmolen

3) Vragenronde
Er zijn geen vragen.

4) PAUZE

5) Vaststelling agenda
Een aantal leden hebben zich afgemeld

6) Notulen ledenvergadering 12 april 2017
Er waren geen vragen over de notulen van vorig jaar. Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

7) Mededeling bestuur
a. -Dit jaar hebben de bestuursleden Simon Boven en Henk-Jan Falkena zich herkiesbaar gesteld en met goedkeuring van de leden op deze vergadering zijn beiden opnieuw benoemd.

b. – 50-jarig bestaan. Voorzitter Simon Boven vertelt over de geschiedenis van het bestuur. De vereniging is indertijd opgericht n.a.v. problemen met de kwaliteit van dakpannen.
Op 13 december 1968 is de vereniging opgericht om de belangen van de bewoners van de bouwfondswoningen te behartigen.
Tevens wordt er iemand die het langste lid van de vereniging is in het zonnetje gezet en krijgt een mooie bos bloemen.

c. – Er wordt gevraagd of er iemand van aanwezigen zich met PR-activiteiten wil bezighouden.
Er wordt niet op gereageerd.

d. – Feest 50 jarig bestaan: Bestuurslid Henk-Jan Falkena vertelt over dat de hoofdlijnen zijn uitgezet.
Te weten 22 september tijdens de burendag, feest vindt plaats op Venuspark, start rond de middag met picknick,sport/spel activiteit,springkussen,bingo, en afsluiten met bbq.
Het is de bedoeling dat buurtbewoners elkaar op het feest op een ongedwongen manier beter leren kennen. Verbinden het centrale thema is.
Ideeën zijn gelanceerd bij co-creatie Paddepoel.
Financiering van dit feest: voorstel om maximaal € 2000,00 in te brengen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8) Financiën

Penningmeester licht de exploitatie toe van 2017
De kascontrole is gedaan door 2 leden van de vereniging en de stukken zijn door beide controleurs ondertekend voor akkoord. Dit exemplaar ligt ter inzage tijdens de vergadering en is meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering.
Beide leden worden bedankt.
De ALV verleent decharge aan het bestuur.
De kascontrole 2018 wordt met instemming van de vergadering gedaan door 1 lid van de kascontrole en er wordt nog 1 lid gevraagd, bekend bij het bestuur. De vergadering geeft haar toestemming.
De contributie blijft staan op € 15,00 per jaar

9) Onderhoud in de wijk

Riolering
Blok 3 is afgerond en herbestraat
Blok 2 garageplein Neptunusstraat/Jupiterstraat is ook hersteld.

Schoon maken putten
De bestuursleden Kees vd Ploeg en Piet Hazekamp hebben beiden weer de rioolputten geschoond en krijgen hiervoor groot applaus en een presentje van de voorzitter.

Vocht in de schuren
Een dag na de ALV wordt een drainagestreng van 25 meter aangelegd in de brandgang van de Neptunusstraat.
De 6 betrokken bewoners hebben de kosten betaald en de Vereniging heeft hierin gefaciliteerd.

Schilderwerk
Geen bijzonderheden

Verlichting
Bestuurslid Kees van der Ploeg heeft geen bijzonders over de verlichting.

10) Rondvraag

Een lid merkt op dat hij van mening is dat er bij een feest geen commerciële uitingen horen, zoals reclame voor spouwisolatie.

11) Sluiting
De aanwezigen praten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje – met dank aan de vrijwilligers van de Plutozaal achter de bar die hiervoor ook een bos bloemen krijgen.

[Naschrift van het bestuur]

Met het oog op de opkomst stelt het bestuur voor om, als er uit de ALV geen ideeën komen voor een spreker tijdens de jaarvergadering, genoemde vergadering te beperken tot een ledenvergadering zonder sprekers. Wie hierover ideeën/opmerkingen heeft wordt van harte uitgenodigd die met ons te delen. Dit kan via de website www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl of bij een van de bestuursleden persoonlijk.

Rioolvervangingsproject van start

rioolvervangingsproject door loonbedrijf mulderInmiddels is het nieuwste rioolvervangingsproject van de Vereniging van start gegaan. Loonbedrijf Mulder heeft de taak om de riolering in de brandgangen van blok 3 (parallel aan Venuslaan, Uranusstraat) aan te pakken. De originele gresbuizen worden vervangen door nieuwe riolering en de verzakte bestrating wordt hersteld.

Open huis Plutozaal

Open huis Plutozaal

Op vrijdag 20 mei vanaf 16.00 uur

Presentatie van aktiviteiten

zoals kinderdisco, salsa, yoga, gedichten, sjoelen en verhuur.
Live muziek van modern tot klassiek
en tal van workshops.

Tevens hapjes en drankjes.

Gratis kopje koffie met koek bij binnenkomst.

U kunt zich in de zaal opgeven voor één of meer activiteiten.

Vandalismebestendige brandganglampen

De Vereniging heeft besloten over te gaan op een nieuw type brandganglampen die beter bestand zijn tegen vandalisme. Aanleiding is de vernieling van diverse lampen vorig jaar, zoals gemeld aan de Algemene Ledenvergadering.

Hoewel vandalisme nooit helemaal uit te sluiten is, hoopt de Vereniging hiermee bij te dragen aan een veilige en goed verlichte brandgang.

Nieuwe brandganglamp
Nieuwe brandganglamp

Aanpak brandgangen blok 5

Eind oktober is een begin gemaakt met de aanpak van de verzakte brandgangen van blok 5, achter de panden aan de Neptunusstraat, Uranusstraat, Jupiterstraat en Marsstraat. Verschillende bewoners hadden aangegeven dat de brandgangen achter deze woningen in slechte staat waren door verzakte tegels.

Net als in 2011 heeft de vereniging ook voor dit blok een vervangingsactie gecoördineerd en een aannemer opdracht gegeven de oude rioolbuizen te vervangen door nieuwe en de brandgang te voorzien van een nieuwe bestrating.

Ondanks de goede medewerking van de bewoners en de inzet van de projectgroep brandgangen heeft het weer dit keer gezorgd voor vertraging. De aannemer melde kort na aanvang van de werkzaamheden dat er teveel regenval was om verantwoord door te kunnen gaan. De werkzaamheden zijn daarom opgeschort. De projectgroep ziet erop toe de werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden hervat en volgens plan worden afgerond.

In de bijlage: foto’s van de situatie in de brandgang ter plaatse.DSC_0853.verzaktetegels-brandgang

Mooie resultaten energieproject bouwfondswoningen

Dertig deelnemers energieproject

IMG_7123

Het energieproject dat de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord voor haar leden heeft gedaan, is een groot succes geworden. Totaal hebben 30 mensen bestellingen geplaatst voor isolatiemaatregelen en/of zonnepanelen. De komende jaren wordt in Paddepoel dus veel energie bespaard en veel duurzame stroom geproduceerd.

Energie besparen en zelf energie opwekken
IMG_6320

Afgelopen voorjaar heeft de Vereniging bij diverse bedrijven offertes aangevraagd voor de belangrijkste energiemaatregelen in een woning: vloer-, gevel- en dakisolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zonneboilers en energie maatwerkadvies. De aanbiedingen met de beste prijs/kwaliteit verhouding werden geselecteerd voor de bewoners om zich op in te schrijven. Via een informatie-avond, berichten in diverse lokale media, een eigen website en een huis-aan-huis verspreide brochure werden de bewoners uitgebreid geïnformeerd. Het slotstuk van het project was een groot buurt energiefeest op 12 mei 2012, vlak voor het einde van de inschrijftermijn, waarbij alle geselecteerde aanbieders aanwezig waren.

Groepskorting

Er bleek veel interesse van de bewoners te zijn. Ook hadden de mensen nog veel vragen, die door de Vereniging en de aanbieders beantwoord konden worden. Uiteindelijk hebben 30 mensen opdrachten voor energiemaatregelen geplaatst. Vaak gaat het hierbij om meerdere maatregelen. Met name vloer- en gevelisolatie bleken erg in trek, maar ook zonnepanelen zijn veel besteld. In totaal zijn er 87 bestellingen geplaatst. De energiebesparing die de bewoners hier samen mee behalen, levert ze elk jaar meer dan € 10.000,- op. Daarnaast hebben ze samen ruim € 10.000,- bespaard door de (groeps)korting die de Vereniging voor haar leden wist te bedingen. Verder kunnen diverse bewoners subsidies tegemoet zien, die gezamenlijk op € 12.000,- uitkomen.

Vervolgproject
IMG_6318

Ook voor de sociale binding in de wijk was het project een succes. Veel mensen hebben nieuwe contacten opgedaan in de wijk en vonden het leuk om in de wijk samen met elkaar bezig te zijn. Komende maanden zullen de aanbieders de maatregelen uitvoeren. Binnenkort wonen veel mensen in Paddepoel-Noord dus een stuk energiezuiniger. Naar verwachting zullen daarna nog wel meer mensen hun voorbeeld willen volgen. Het project is inmiddels afgerond, maar mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen via info@bouwfondswoningenpaddepoel.nl en mogelijk komt er nog een vervolg op dit succesvolle project.

Uitvoering energieproject is begonnen

De uitvoering van het energieproject is van start gegaan. Op donderdag 23 augustus zijn vier huizen in de wijk voorzien van vloerisolatie. De foto’s geven een indruk van de aanlevering en uitvoering.

Ook op het gebied van zonnepanelen en andere maatregelen zijn de eerste afspraken gemaakt. We houden u op de hoogte! IMG_6320 IMG_6321

Rioolrenovatie blok 4 van start

Op 30 mei 2011 is de renovatie van de riolering in blok 4 van start gegaan. Vervanging van het riool was aan de orde omdat de oude rioolbuizen op een aantal plekken kapot waren zodat de bestrating van de brandgang inzakte en het water niet meer goed weg kon.

De eigenaren van blok vier, de woningen die ingesloten worden door de Plutolaan, Jupiterstraat, Neptunusstraat en Marsstraat, hebben met hulp van de vereniging een aannemer de opdracht gegeven de oude gresbuizen te vervangen door nieuwe.

Bewoners van andere blokken die ook problemen ondervinden in de brandgang kunnen contact opnemen met het bestuur voor advies en ondersteuning bij de rioolrenovatie en vernieuwing van de bestrating.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_2988IMG_2990IMG_2995OLYMPUS DIGITAL CAMERA