Categorie archieven: Uncategorized

Vacature penningmeester

De Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord zoekt per 1 augustus 2024 een nieuw bestuurslid én penningmeester (40 uur per jaar)

Over onze vereniging

Sinds 1968 kent de wijk Paddepoel een bijzondere vereniging, de Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord. De vereniging behartigde toen en nu nog steeds de belangen van de eigenaren van de bouwfondswoningen aan Venuslaan, Jupiterstraat, Marsstraat, Neptunusstraat, Uranusstraat en Avondsterlaan (de huizen met het ronde voordeurraampje).
De vereniging houdt zich bezig met zaken die alle eigenaren aangaan, zoals de riolering en bestrating van de brandgangen, de toestand van de bestrating en verlichting van de pleinen, het collectief aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden en schilderwerk. Ook bemiddelt het verenigingsbestuur uit naam van de leden met de gemeente en wijkorganisaties en informeert haar leden over verduurzaming en energiebespaarmogelijkheden.

De activiteiten van onze penningmeester

 • bestuursvergaderingen 4 maal per jaar en een ALV
 • bijhouden ledenadministratie
 • contact met Roel Mulder voor ALV
 • voorbereiding ALV uitnodiging versturen
 • verzenden verslag ALV en facturen contributie
 • verwerking contributies
 • aanmaken en verzenden herinneringen contributie
 • betalen van facturen
 • opstellen van de jaarrekening
 • controle van de jaarrekening 1 uur per jaar
 • contacten met gemeente
 • bijhouden administratie lampen

Hebt U affiniteit met cijfers en wilt U een bijdrage leveren om het woongenot in onze buurt leefbaar en veilig te houden, dan vragen we U contact met ons op te nemen via de website van onze vereniging: www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl of naar het mailadres info@bouwfondswoningenpaddepoel.nl we zien uw reactie graag tegemoet voor 1 augustus 2024.

Bewonersavond energie 26 juni 2024

Op 26 juni aanstaande organiseert Paddepoel Energiek een avond over energie. Er is veel te doen in de energietransitie en u hoort en leest er van alles over. Wat is er aan de hand met de warmtenetten in de Randstad en geldt dat ook voor Groningen? Wat gebeurt er in Paddepoel met de energietransitie? Wat betekenen de plannen van het aanstaand kabinet voor duurzame energie?

Er zijn veel vragen en Paddepoel Energiek zal proberen die voor u op een rijtje te krijgen tijdens een bewonersavond over energie op 26 juni a.s., in de Plutozaal (19.30- 21.30).
Tijdens deze avond kunt u in gesprek met:

 • Laura Schouten (Grunneger Power) –
  bewonersparticipatie in een warmtenet
 • Henriëtte Heeringa en Martijn de Jong Posthumus
  (Gemeente) – Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming voor de
  woning, zie hieronder.
 • Wytze van der Gaast (Hanzehogeschool, Paddepoel Energiek) –
  Stand van zaken energietransitie
  Tijdens de avond kunt u ook de apparatuur voor het warmtenet
  bekijken (zoals buizen, afleverset thuis).
  Toegang is vrij, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt
  via info@PaddepoelEnergiek.nl zodat we u nog nadere informatie
  kunnen sturen.

Download hier de volledige aankondiging

Notulen 17 april 2024

Locatie: Plutozaal, Plutolaan 329

Aanwezig: 17 leden + bestuur

M.k.a.:6 leden

Presentatie Henriëtte Heeringa, projectleider duurzaamheid Gemeente Groningen.

Agenda:

1. Opening en welkom door voorzitter Olivier de Greef. Om 20.00 u opent Olivier de avond en introduceert de gastspreker.

2. Gastspreker: Henriëtte Heeringa en Martijn de Jong Posthumus.

De gemeente heeft als doel alle panden voor 2030 aardgasvrij te maken. Het contact met investeerders/beleggers, particuliere verhuurder is moeilijker dan woningcorporaties Voor koophuiseigenaren geldt dat ze in eigen tempo beslissen.

Nij Begun: een nieuwe subsidie vanuit het Rijk. Omdat de gaskraan dicht gaat, komt er veel geld beschikbaar voor het isoleren en ventileren van woningen. Van Nij begun is voor ons met name maatregel 28 en 29 voor ons relevant. Mensen binnen het aardbevingsgebied krijgen tot max. 40.000 € vergoed, daarbuiten – bij laag inkomen tot 140% van het minimuminkomen – krijgt men 100 procent vergoed, anders 50 %, dat is inclusief de ISDE subsidie.

Maatregel 29 nog niet alle details zijn bekend, maar de maatregel geldt sowieso met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

De subsidie is beschikbaar voor vormen van isolatie; bij isoleren moet je rekening houden met vleermuizen, tegen de zomer mag het waarschijnlijk weer. Glasisolatie levert veel op. Ventileren is ook belangrijk tegen vochtproblematiek en schimmel. Ook ventileren valt onder de subsidie, zie site GGD.nl en Zosimpelalswat.

Paddepoel is warmtenetwijk. Een warmtenet is voor onze wijk de voordeligste manier om over te stappen naar een aardgasvrije oplossing. Vanaf 2026 mogen bewoners geen nieuwe cv ketel meer installeren, dus de overheid pakt ook de stok om te dwingen.

3 Vragen n.a.v. de presentatie

Drie mensen hebben wel belangstelling voor een collectief verduurzamingsproject, bestuurslid Ruben Muilenburg vraagt bij welk kruisje we kunnen tekenen

1 lid vraagt tot welke leeftijd een lening mogelijk is. Antwoord: voor een lening van Warmtefonds is de leeftijdsgrens vervallen, mag nu ook boven 75+

vleermuizen? Vanaf begin augustus mag men weer isoleren zonder vooraf een ecologisch onderzoek.

Projectleider van de gemeente voor VvH verduurzamingsproject?

“Team eerlijke energietransitie” samen traject in. Waar staat Nij Begun voorwaarden beschreven?

Stel je hebt goed geïsoleerd en verkoopt kort daarna het huis? Wat is de stijging verkooppercentage. Antwoord: de investering loont altijd, de huidige kopergeneratie wil niet veel klussen maar comfort en weinig geld aan de energierekening De hele investering komt wel terug in de verkoopprijs.

Stel je doet mee aan warmtenet, hoe zit dat als je in de winter je huis wilt warmstoken, gewoon met thermostaat of wordt het een standaard temperatuur?

Antwoord: het systeem van aanleg is collectief maar vanaf jouw huispunt is het een individueel systeem. Het is geen blokverwarming.

Vraag: het sentiment rondom warmtenetten is negatief. Maar wat is de garantie dat we geen melkkoe van de gemeente worden? En blijven de tarieven wel laag? Zie maar Amsterdam, Purmerend etc. WOZ en parkeertarieven zijn ook verdienmodel van de gemeente en gaan ook omhoog.

Antwoord: hiermee heb je direct invloed op de kosten van gezinnen en gezinnen kloppen dan weer bij de gemeente aan voor andere potjes. WarmteStad heeft een laag tarief vanwege de kostenopbouw en er hoeft geen winst gemaakt te worden. En de gemeenteraad zal dit ook in de gaten houden. Ga ook mee met de fietssafari.

Piet geeft aan dat ACM de maximum prijzen voor warmte en vastrecht vaststelt, Groningen heeft prijzen die substantieel lager zijn.

Je garantie is dat WarmteStad een publiek bedrijf is en de gemeenteraad zal niet akkoord gaan met hoge lastenverhoging. Vragensteller heeft licht vertrouwen.

Vraag: de subsidie die verstrekt wordt door het Rijk, moeten mensen die onverwachts moeten verkopen dan een deel van de verkoopwaarde afdragen?

Antwoord: nee. De subsidie wordt uitgesmeerd over 10 jaar, daar kan hoogstens nog een keer de pot van een jaar op is.

Vraag: is er bekend hoeveel isolatie er in de muren zit?

Antwoord: nee, dat is bij de Gemeente niet allemaal precies bekend.

Vraag: collectief aanpakken? Antwoord: 1 aannemer voor een heleboel woningen is inderdaad efficiënter.

Wat is investering gemiddeld?

Antwoord: in Selwerd was het gemiddeld 23.000 €, oplopend tot 30.000 € voor complete isolatie en ventilatie. Voordeel: je verdient vrij snel terug in energiekosten en je bespaart energie.

Vraag (bestuurslid Ruben Muilenburg): subsidie is mooi, maar kan ook een prijsopdrijvend effect hebben bij aannemers.

Antwoord: ja, dat risico is er. Vraag: Is er controle op? Antwoord: In Selwerd en Vinkhuizen wordt nu marktconformiteitstoets gedaan, en de bewoner wordt ook compleet ontzorgd.

Vraag: is al bekend wanneer warmtenet aangesloten gaat worden? (meneer woont in Venuslaan, hofje) moet je ook zelf aansluitkosten betalen?

Antwoord: nee, er is nog geen planning, details worden nu uitgewerkt. De verwachting is wel dat je zelf wat aansluitkosten moet betalen. Gemeente is wel bezig met WarmteStad of er 1 tarief voor iedereen kan gaan gelden.

Vraag: als je niet wilt meedoen aan warmtenet, blijft de aardgasleiding gewoon liggen of heb je dan geen warmte meer?

Antwoord: er komt een nieuwe warmtewet en daarin kunnen gemeenten besluiten welke wijken wanneer van het gas afgaan, bijv. uiterlijk 2030. Als de gemeenteraad dat vastlegt heb je tot 10 jaar de tijd om een alternatief te vinden, daarna worden de gasleidingen weggehaald.

Vraag: als je lekker op aardgas wil blijven vanwege je leeftijd?

Nee: dat is niet mogelijk, je moet ergens beginnen stappen te maken. Onderhoud aan gasleidingen moet je dan doen voor mensen in wijken die van het gas afgaan of nieuwe leidingen aanleggen. Maar je houdt altijd keuze voor bijv. hybride of all electric.

Vraag: het alternatief is hybride warmtepomp [een warmtepomp die elektrisch is maar bij zeer lage temperaturen samenwerkt met de cv ketel], maar dat is een rare keuze als het gas eraf gaat.

Antwoord: in deze wijk gaat de gasleiding eruit.

Piet: er zijn wel hybride warmtepompen die kunnen worden omgebouwd tot een volledig elektrische.

Praktische vraag: WarmteStad legt op dit moment de hoofdleidingen in de grond, maar ze pakken nog niet de leidingen naar de individuele woningen aan.

Antwoord: Dat klopt. In Paddepoel nog niet .In Selwerd Zuid is aan alle bewoners bijv. Kastanjelaan, Abeelstraat nagevraagd of ze willen aansluiten op het warmtenet en aansluiten was gratis. Bij mensen die niet meededen is de warmteleiding al aangelegd tot aan de voordeur.

In Paddepoel is dat nog niet gedaan, individuele woningen kost heel veel tijd, WarmteStad kiest nu voor snel veel aansluitingen.

In de Larix (ook Selwerd) zijn de leidingen wel tot de voordeur gelegd en afgedopt.

4. Pauze

5. Vaststelling agenda

Een van de leden vraagt of bestuurslid Els Struiving kartrekker wil worden van een collectieve aanpak vanuit de Vereniging. Voorzitter Olivier de Greef: de gemeente gaat het trekken en het komt naar u toe, de gemeente gaat iemand aanwijzen die samen met ons de kar gaat trekken, er komt een afzonderlijke avond over.

6. Verslag ledenvergadering woensdag 19 april 2023

U hebt het verslag in mei 2023 ontvangen ;u kunt het vinden op onze website:

www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl

Onder punt 11 WOZ waarde: daar moet nog een 0 achter en een euroteken. Bedoeld wordt 290.000 €

De notulen worden vastgesteld.

7. Mededelingen bestuur

Dit jaar aftredend zijn Els Struiving, Riny van der Molen en Ruben Muilenburg. Zij zijn herkiesbaar.

Drie leden van het bestuur zijn herkiesbaar, geen tegenwerpingen, dus deze benoemde leden kunnen door.

8. Financiën

     a. jaarrekening 2023, zie bijlage

Piet Hazekamp geeft een toelichting, er is een positief saldo.

Een 7-tal leden van de VvH zijn eigenaar van een garageplein, de betegeling is daar vervangen door klinkers. In overleg in overleg met het VvH-bestuur is de betaling via de vereniging gelopen.

Wel wordt stijging bankkosten verwacht.

Er zijn geen vragen.

     b. Contributie. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

Deze blijft op €15,00

     c. Kascommissie 2023 : door 2 leden

Benoeming leden kascommissie 2024.

Olivier de Greef dankt de kascommissie voor de ondertekening. 1 van de kascommissie blijft, een nieuw lid treedt aan.

9.  Onderhoud in de wijk: riolering, brandgangen, verlichting en schilderfonds

Piet: we hebben een nat jaar gehad, veel vochtproblemen overal. Kees en Piet reinigden doorgaans de 80 putten vóór de ALV, ze hebben nu van 6 stempels 4 gedaan, morgen doen ze de rest wegens slecht weer etc.

10. Rondvraag

Complimenten voor wat we allemaal doen, met name Piet en Kees. 1 lid heeft een vraag over bevingsschade. Ze hadden een scheur in de gevel, bleek bij badkamerrenovatie. Antwoord Olivier de Greef: melding maken bij de juiste instanties. Instituut Mijnbouwschade Groningen melden. Riny van der Molen merkt op dat bij inspectie meer scheuren worden gezien dan je zelf had opgemerkt.

Vraag: er is vorig jaar aandacht geweest voor gestegen WOZ waarde, is daar nog wat mee bereikt? Antwoorden mede-lid: bijna niets uitgekomen. Dit keer is hij niet zo gestegen, zelfs iets verlaagd. Vraagsteller: het hangt ook wel af van wie je treft.

Vraag: zijn er nog problemen onder de vloeren met verzakkingen van de watermeterputten, last van waterstanden?

Antwoord ander lid: er staat water in de put, het is een betonnen bak. Hij heeft er zelf zand in gestort.

Els Struiving attendeert op de gratis dienst van de FIXbrigade (flyers uitgedeeld) en geeft aan dat het project nog loopt tot juni. Mensen kunnen zich aanmelden voor een bezoek van een team van energieklussers op www.fixbrigadepaddepoel.nl

Piet Hazekamp en echtgenote verruilen na 46 jaar de eigen woning voor een appartement aan de Noorderkroonstraat, de bouwfondswoning wordt dus verkocht en hij kan geen lid meer zijn van de vereniging. Piet zal het missen, nadat hij sinds 1988 met korte onderbreking voor fractiewerk, in het bestuur was en zelfs erelid is geworden. De medegaragehouders zijn nog niet van hem af want die houdt hij aan. Hebben bij makelaar voorkeur aangegeven voor een gezin.

11. Sluiting ( met daarna de gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje)

Olivier de Greef bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Notulen ALV 19 april 2023

Datum: Woensdag 19 april 2023 

Plaats: Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen 

Aanvang: 20:00 uur  

Aanwezig: Bestuursleden Riny van der Molen (vice-voorzitter), Piet Hazekamp (penningmeester), Kees van der Ploeg, Els Struiving en Ruben Muilenburg 

M.k.a. afwezig vanuit bestuur: Olivier de Greef (voorzitter) 

Leden aanwezig: 18 leden aanwezig 

1) Opening en welkom 

Voorzitter Riny van der Molen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wijziging in de agenda: Janet Postema (buurtwerker WIJ team) is als tweede spreker verhinderd. Ook Olivier de Greef (voorzitter) is verhinderd. 

2) Gastspreker Adrie Kuik  

Adrie Kuik is gastheer en beheerder van het Wijkpaleis, een ontmoetingsplek in de wijk Paddepoel, gevestigd in het winkelcentrum. Hij vertelt wat het Wijkpaleis over gebruikers, zoals Paddepoel Energiek, WIJS, WarmteStad, redactie Nummer 1 etc. Ook zijn er inloopspreekuren elke donderdag t/m zaterdag van 13:00 – 17:00 en kunnen mensen de ruimte huren voor wijkactiviteiten. Tot eind deze maand is er nog een expositie van schilder Piet Groothuizen.  

3) Vragen en ideeën n.a.v. de presentatie Samen werken aan een leefbare wijk 

Is het een soort dorpshuis voor de wijk? Antwoord:ja, inderdaad. We zijn ook aanlooplocatie voor kopje koffie o.i.d. Voorzitter Riny van der Molen vindt het een heel mooi overzicht en geeft aan dat het Wijkpaleis voorziet in een behoefte.  

4) Pauze 

5) Vaststelling agenda 

Niemand van de leden heeft extra agendapunt. 

6) Verslag ledenvergadering 13 april 2022 

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt zonder opmerkingen of aanvullingen vastgesteld. 

7) Mededelingen van het bestuur 

Piet Hazekamp en Kees van der Ploeg zijn aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Beiden worden bij acclamatie herkozen. 

8) Financiën  

Toelichting op de jaarrekening van 2022 door penningmeester Piet Hazekamp. Er is aan contributie ca. 1700 € binnengekomen voor dit jaar. We hebben ongeveer quitte gedraaid, het verschil is 4 euro. 

Inmiddels heeft iedereen de contributie betaald. We maken een reservering voor vervanging brandganglampen. Veel lampen zijn in korte tijd vervangen en zullen op zeker moment ook weer allemaal vervangen moeten worden. 

Een lid vraagt of er nieuwe leden bijgekomen zijn 

Antwoord Piet Hazekamp: ja, ca. 3 nieuwe leden 

Een lid vraagt of we studentenhuizen ook hebben aangeschreven voor een bijdrage. 

Piet Hazekamp antwoordt:n.a.v. een opmerking op de van ALV vorig jaar hebben we bij 50 woningen briefje door de bus gedaan voor een vrijwillige bijdrage van 7,50 voor de kosten brandganglampen. Het betrof niet-leden, incl. studentenhuizen. Drie personen van de 50 huizen hebben een bijdrage gegeven. 

In januari kwam de laatste vrijwillige bijdrage.  

Totaal ca. 17 euro + 10 euro.  

Vraag van een lid: hoeveel bouwfondswoningen zijn er? 

Piet Hazekamp: ca. 200 woningen, en daarvan zijn er ca. 150 lid. 

Vraag van een lid: hoeveel studentenhuizen zijn er. 

Els Struiving: vanwege 15% norm zeker 15% en waarschijnlijk wel 20 à 25 % 

Vraag van een lid: kun je ook lidmaatschappen van de Vereniging ook verplichten? En mee betalen aan een lamp in de brandgang? 

Piet Hazekamp: nee. Lidmaatschap is niet verplicht, en plaatsen of mee betalen aan de  lamp ook niet. We hebben 36 lampen, door vereniging geplaatst en onderhouden. Degene die de lamp heeft, is vrijgesteld van contributie (en dekt daarmee de kosten voor de stroom). 

1 lid meldt dat ze nu voor oudjaar de lamp uit doen en sindsdien wordt hij niet meer vernield met oud en nieuw .Piet Hazekamp: dat scheelt weer voor ons kosten. 

Er zijn geen verder geen vragen over de jaarrekening 

Contributie : het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen, die blijft op €15,00. De leden gaan hiermee akkoord. 

Piet Hazekamp: u hoeft niet meteen na de vergadering te betalen, graag even wachten tot de factuur komt in mei/juni. Dat bespaart werk. 

Kascommissie 2022 Hannie Leistra en Wytze van der Gaast hebben de jaarrekening gecontroleerd en handtekening gezet. De kascommissie verleent decharge voor financiële verantwoording.  

Nieuwe kascommissie 2023: Wytze van der Gaast en Jan Poel worden leden. 

9) Onderhoud in de wijken: riool, brandgangen, verlichting en schilderfonds 

Riolering 

Piet Hazekamp en Kees van der Ploeg hebben 75 à 80 putten geleegd in drie tot 4 middagen. De putjesscheppers ontvangen elk een attentie. 

Een lid vraagt naar de staat van het riool onder de huizen, mogelijk zijn die na 60 jaar aan het eroderen.  

Ruben Muilenburg: het zullen onder het huis nog gietijzeren buizen zijn, buitenshuis zijn het gresbuizen. Er kan inderdaad door slib e.d. problemen ontstaan. Ruben geeft aan dat Joke een rioolinspecteur zou kunnen inschakelen voor inspectie. 

Piet Hazekamp: er zijn bij het bestuur enkele mensen bekend die problemen hadden, maar dan met name bij het riool buiten. 

Ruben Muilenburg: de rioolbuis binnen is moeilijk toegankelijk. Zijn advies is om de buis over de betonnen vloer te laten lopen. De laatste anderhalf meter van de tuin van de woningen die aan de straat liggen en zijn eigendom van de gemeente.  

Het ontstoppingsbedrijf zal bij problemen daar contact opnemen met de gemeente. 

Lid meldt: in het riool van toilet van zijn buren (studenten) wordt veel troep in gegooid.  

Antwoord: Elk huis is individueel aangesloten op het hoofdriool, dus je zit niet op het riool van de buren. 

Lid vraagt: is het mogelijk een nieuwe buis door de oude rioolbuis te doen? 

Ander lid antwoordt: voor de wasmachine hebben we een buis in de zinken buis gedaan, we hebben geen voortuin, de gresbuis buiten is vervangen door de gemeente, het deel binnen hebben we zelf moeten vervangen. Wel problemen gehad met de afvoer, hoge druk gereinigd. Nu is er een kunststof buis buiten. 

Vervangen riool binnen is heel prijzig. 

Piet Hazekamp: gietijzer gaat in principe wel heel lang mee. Tips voor onderhoud: geen vet, zeep goed wegspoelen. 

Lid: heeft inspectie gehad. Volgens inspecteur is iets verzakt, water loopt niet goed af. Ze heeft wasmachine op zolder, afvoer gaat heel langzaam. Ander lid geeft aan dat dit ook bij hen de reden was. Gaat om de buis onder de keuken naar de voordeur. Probleem is niet verholpen. 

Lid: zijn er mensen die water onder de vloer hebben staan? [onder het luik achter de voordeur?] Ja, probleem is bekend. Er was een sloot op de plek waar nu huizen staan. De kruipruimtes zijn verder wel droog. 

Lid: kunnen wortels van bomen oorzaak van verzakking riool zijn? 

Piet Hazekamp: kan heel goed.  

Lid antwoordt: boomwortels op zich niet het probleem, pas als de gresbuis als lek is, en er water uit komt, groeien de boomwortels die kant op. 

Brandgangen 

Er is wat graffiti weggehaald uit de brandgangen. Onderhoud van de brandgangen ligt bij eigenaren zelf, de eigenaren van de huizen die grenzen aan de brandgang zijn eigenaar.  

Lid: geeft aan dat dit niet erg bekend is bij de mensen. Het probleem is dat de smalle brandgangen soms rommelig zijn en er veel studentenhuizen staan. Die lezen de notulen niet.  

Riny van der Molen: in het verleden hebben leden van het bestuur wel eens mensen aangesproken op overhangende takken e.d. en daar werd wel gehoor aan gegeven.  

Lid: heeft iemand van bestuur gevraagd contact op te nemen met studentenhuis wegens vervuiling. 

Piet Hazekamp we kunnen als bestuur evt. ook eigenaren aanschrijven.  

Lid: aan de Neptunusstraat hangt een fiets in de boom. Kan de vereniging niets doen? 

Piet Hazekamp: op andermans erf kun je niet ingrijpen. Behalve als het met veiligheid te maken heeft, overhangende heggen. Piet heeft goede contacten met de plantsoendienst en kan namens de vereniging met hen door de wijk lopen voor inspectie. 

Verlichting  

Ruben Muilenburg geeft aan dat de brandgangverlichting in beheer is van de vereniging. Van de oude natriumlampen is vorig jaar de laatste vervangen door LED, sommige zijn TL of een variant daarop (PL) die zijn niet altijd vervangbaar door LED. Omdat de laatste natriumlampen kapot gingen, per lamp zo’n 60 euro, was vorig jaar lampen een hoge kostenpost lampen. Ruben heeft voorgesteld een reservering te doen voor vervanging lampen, er staat nu 100 euro op de balans. Opmerkingen over kapotte lampen kunnen gemeld worden aan het bestuur. 

Schilderfonds 

Vorig jaar is het contract met schildersbedrijf Gorter verlengd, over twee jaar zijn de lagere delen van het hout weer aan de beurt.  

10. Werkgroep betaald parkeren 

Piet Hazekamp neemt het woord namens de werkgroep. Er is overleg geweest met de gemeente, waarbij de wijkraad aanwezig was en een vertegenwoordiging van de CasPoMo-flats en onze werkgroep.  

Waarom zo weinig parkeerautomaten:  

Gemeente geeft aan dat de meeste mensen de app gebruiken. Men verwacht zelfs op termijn dat ze niet meer nodig zijn. 

Kosten en baten 

Gemeente: betaald parkeren levert geld op maar weinig en wordt besteed aan o.a. fiets parkeren (parkeerfonds). Het geld blijft op de gemeentebegroting bij de gemeenschap.  

Waarom moeten bewoners ook betalen? 

Gemeente: bewoners gebruiken ook schaarse openbare ruimte en onderhoud voorzieningen als parkeermeters e.d. In Paddepoel zijn inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht. In binnenstad zijn tarieven bijv. veel hoger. 

Kan de zaterdag er niet af? 

De wijkraad wilde niet meewerken want vreest parkeeroverlast in zuidelijke delen van de wijk. Het is wel voorgelegd aan de gemeente, maar de wijkraad werkt dus niet mee. 

Lid: we hebben 16 uur voor bezoekers, kan dat niet omhoog naar 20 uren of meer? 

Piet Hazekamp: wil dit punt bij de wijkraad neerleggen.  

Lid: mijn informatie is dat je dit bij de gemeente kunt aanvragen.  

Lid: in de Plutolaan zijn er mooie vakkenindeling, witte tegeltjes. Kan dat niet bij ons in de Neptunusstraat ook? Piet wil dit wel meenemen naar de gemeente. 

          (Piet heeft hierover inmiddels contact gehad met Roelf Hummel van de gemeente, 

          die gaat het bekijken)             

11) WOZ waarde 

Gemeentes hebben gevraagd om de WOZ_waarde zelf te verlagen en niet te laten doen door een bureau o.i.d .Er worden in de discussie die volgt WOZ-waardes tussen 290.00 en 330.00 € genoemd. 

         Piet Hazekamp: als vereniging kunnen wij niets doen, iedereen moet individueel                 

        aanvragen om de WOZ te verlagen. WIJS Studenten zijn elke maandag in het 

wijkpaleis aanwezig,en kunnen hierbij ook helpen. 

12) Rondvraag 

Wijkraad en Paddepoel Energiek organiseren op 9 mei een informatieavond over het warmtenet. Gemeente, WarmteStad en Grunneger Power zijn er om informatie te verstrekken. Als er teveel mensen zijn wordt het verplaatst van Wijkpaleis naar Plutozaal. 

Lid: vraag aan aanwezigen in de vergadering of de geglazuurde stenen aan de voorgevel ( bij de wc),wel geïsoleerd kunnen worden.  

Els Struiving: Bij vorige verduurzamingsproject is dat wel gedaan, van niemand problemen gehoord. 

Lid: geeft aan dat een aanbieder de kwaliteit bodemisolatie kon niet garanderen  

Lid: wil houten vloer vervangen door schuimbeton + vloerverwarming. Zijn er ervaringen?  

Ander lid: laatste woning aan de Venuslaan, is helemaal aangepakt, die misschien. 

Els Struiving: Simon Boven heeft indertijd vloerverwarming aangelegd. 

13. Sluiting (met hapje en drankje na afloop) 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 u 

Vragen en antwoorden betaald parkeren

Twee leden van de Vereniging zijn actief als Werkgroep Betaald Parkeren, vanuit het bestuur is Piet Hazekamp betrokken. De werkgroep heeft samen met de Wijkraad Paddepoel een aantal vragen gesteld aan de gemeente, en die zijn als volgt beantwoord.

1. Wat zijn de criteria voor het plaatsen van een parkeerautomaat? Wat zit de gemeente bijvoorbeeld als een minimale/maximale loopafstand? En met welke andere zaken moet rekening worden gehouden bij een aanvraag voor een extra parkeerautomaat?

Parkeerautomaten worden overal in de gemeente veel minder gebruikt. In woonwijken wordt vooral geparkeerd door bewoners of door bezoekers van die bewoners. Bewoners en bezoekers parkeren met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat bij nodig. Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat per app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog slechts een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen betaalautomaten meer nodig te hebben. Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder betaalautomaten geplaatst dan u wellicht gewend was of verwacht had. De automaten die we wel gaan plaatsen, zullen we plaatsen op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen. Indien we zien dat er op één specifieke locatie veel vraag is naar een automaat, verkennen we of het mogelijk is een parkeerautomaat te verplaatsen of bij te plaatsen.

2. Kunnen inwoners inzicht krijgen in de kosten en baten van betaald parkeren? Regelmatig klinkt de indruk van betaald parkeren als melkkoe, maar er worden natuurlijk ook kosten gemaakt voor het systeem en handhaving. Deze bewoners zouden graag willen zien hoe de kosten zich verhouden tot de baten voor onze wijk. En aanvullend hierop: mocht er sprake zijn van baten, komt dit geld dan ten goede aan de wijk?
Betaald parkeren levert de gemeente geld op. Dat zit hem vooral in de binnenstad en de schilwijken. Tarieven voor straatparkeervergunningen zijn daar hoger en kortparkeren is duur. In de derde schil levert parkeren ons weinig op. De baten staan in balans met de lasten. We betalen onder andere de parkeerautomaten, personele kosten, afschrijvingen, rentes en energielasten. Zie https://groningen.jaarverslag-2020.nl/p30597/deelprogramma-7-4-parkeren voor meer info over de kosten en baten van parkeren. Het geld wat in totaal verdient wordt door betaald parkeren gaat o.a. naar fietsparkeren, het concern en P+R. Het is aan de raad om bestemming te geven aan positieve resultaten uit parkeren.

Voor het opnieuw inrichten, vormgeven of herscheppen van straten en openbare ruimte is geld nodig. Dat geld is er grotendeels al. Voor wijkvernieuwingsprojecten zijn de financiële middelen al door de raad ter beschikking gesteld. Voor andere wijken zijn budgetten beschikbaar via bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma behorende bij Vitamine G, bij het programma Leefkwaliteit én/of via de gebiedsprogramma’s. Zo kunnen bewoners altijd budget aanvragen voor een mooiere, betere en/of groenere straat, buurt of wijk in de ruimte die ontstaat als de parkeerdruk omlaag gebracht is.

Zie ook het bijgevoegde raadsvoorstel ‘Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied’ voor meer uitleg (met name onder financiële consequenties)

3. Als het betaald parkeren is ingevoerd om vreemdparkeerders te weren, waarom worden de eigen bewoners dan niet ontzien? Met een gratis vergunning zou dit prima kunnen.

Het college vindt het niet vanzelfsprekend dat parkeren van een privé voertuig in de openbare ruimte gratis hoeft te zijn. Ook maken we voor de invoering van betaald parkeren kosten, zoals onder 2 uitgelegd. Daarom vinden we het redelijk een tarief te vragen. Het tarief dat we in de derde schil vragen is relatief laag. Bij de invoering in 2021 was het tarief bepaald op € 49,92. Dat komt neer op iets meer dan €4,- per maand. Als we kijken naar de schaarste van de openbare ruimte, dan ligt de marktwaarden voor parkeerplaatsen veel hoger.

4. Hierop aansluitend: op de zaterdagen lijkt er weinig parkeeroverlast te zijn, terwijl dit voor wijkbewoners juist een van de twee dagen is om visite te ontvangen. Is erover nagedacht om deze dag vrij te houden van betaald parkeren net zoals de zondag? Wat zijn de redenen geweest om deze bij de weekdagen te trekken?
Dit hebben we gedaan vanwege het waterbedeffect. We zien dat op zaterdag een groot aantal bezoekers naar de stad afreist. Dit is met name de binnenstad, maar ook de winkelgebieden in de wijken zijn een populaire bestemming. Door zaterdag niet mee te nemen in het betaalvenster verwachten we extra parkeeroverlast. We hebben de bezoekersvergunning ingesteld om juist visite te faciliteren, ook in het weekend. Met de (gratis) zondag meegenomen kan iedere bewoner wekelijks bijna drie dagen visite laten parkeren.

VERVOLGVRAGEN

1. Wat zijn de concrete voorwaarden waaraan een aanvraag voor een betaalautomaat moet voldoen? De insteek vanuit de gemeente is duidelijk, maar het is me nog niet helder waar bewoners rekening mee moeten houden als zij graag een extra betaalautomaat willen in hun deel van de wijk, zoals afstand tot een andere automaat / loopafstand van parkeerplek tot automaat e.a.

Over het algemeen ontvangen we deze verzoeken zeer beperkt. Bewoners hebben vrijwel niet te maken met betaalautomaten. Zij beschikken over een bewonersvergunning voor hun eigen auto. Indien zij bezoek ontvangen melden zij deze vaak aan d.m.v. de bezoekersvergunning. Bezoek wat resteert gebruikt dus vaak de parkeerapps. We zien niet voor niets dat het gebruik van betaalautomaten in deze wijken heel laag is. Vooral in vergelijking met wijken die dichter tegen een centrumgebied aan liggen. Dit maakt dat we niet per se concrete voorwaarden hebben vastgesteld voor het aanvragen van betaalautomaten. Wel hebben we zelf vooraf bepaald waar automaten komen. Daarbij is vooral gekeken naar plaatsen waar veel bezoekers op afkomen, zoals winkels of andere (bovenwijkse) voorzieningen (dus het verwachte gebruik). Ook kijken we naar loopafstand en de plaatsingsdichtheid van automaten. Bij de wens voor meer betaalautomaten lijkt het me logisch dat we dezelfde componenten meenemen bij het beoordelen van zo’n aanvraag.

2. Bedankt voor de link. Deze inkomsten zijn zo te zien inclusief de P+R-locaties rondom de stad? Zijn de kosten en de baten ook in te zien op wijkniveau?

We weten globaal hoeveel parkeervergunningen er uitgegeven zijn en wat de inkomsten zijn van parkeerautomaten. Dit houden we zelf administratief bij, maar publiceren we niet. De daadwerkelijke inkomsten zou ik moeten opzoeken. Ik schat dat deze neerkomen op een aantal ton per jaar neerkomen. De kosten zijn complex. We betalen onder andere de parkeerautomaten, personele kosten, afschrijvingen, rentes en energielasten. Deze zijn lastig te verhalen op wijkniveau. Dat maakt het treffen van een vergelijking lastig. In zijn algemeen schatten we in dat de kosten de baten voor betaald parkeren in Paddepoel dekken.

Notulen ALV 13 april 2022

Datum: Woensdag 13 april 2022

Plaats : Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: Bestuursleden Riny van der Molen (voorzitter), Piet Hazekamp (penningmeester), Olivier de Greef (kandidaat-voorzitter), Kees van der Ploeg, Els Struiving en Ruben Muilenburg
M.k.a. afwezig vanuit bestuur: Henk-Jan Falkena
Leden aanwezig: 26 leden aanwezig
M.k.a.: 4 leden

 1. Opening en welkom
  Voorzitter Riny van der Molen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Vaststelling agenda
  Een van de leden verzoekt het punt over betaald parkeren te willen toevoegen
 3. Verslag ledenvergadering 24 april 2019
  Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige ledenvergadering.
 4. Mededelingen van het bestuur

a. Aftredend Henk-Jan Falkena, niet herkiesbaar.
De voorzitter verzoekt de ALV om hem te ontheffen van zijn functie uit het bestuur. Bij acclamatie akkoord. Per 1 maart 2022. Henk-Jan was algemeen bestuurslid. Riny complimenteert Henk-Jan namens het bestuur voor zijn grote inzet, o.a. het houden van praatjes over energie/warmte en het bijhouden van de ledenadministratie. Dank daarvoor.
b. Het bestuur stelt Olivier de Greef voor en vraagt de ALV hem toe te voegen aan het bestuur en hem te benoemen als nieuwe voorzitter. Schriftelijk stemmen of bij acclamatie? Olivier stelt zich eerst even voor, woont Jupiterstraat 59 sinds 2018. Wil de wereld veranderen en beginnen in zijn eigen buurt met buurtgenoten. Olivier wordt bij acclamatie benoemd.

 1. Financiën

a. Toelichting op de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021 door penningmeester Piet Hazekamp. De leden hebben via mail of brievenbus de jaarrekeningen ontvangen. Belangrijkste kosten in 2019 waren uitgaven voor brandganglampen en schilderfonds.
In 2020 is 1800 € uitgegeven voor een aantal externe schemerschakelaars die het mogelijk maken om de lampen op veilige wijze te vervangen. Er waren geen kosten voor het houden van een ALV en ook niet voor het legen van terreinkolken maar wel kosten voor het jubileumboekje.
In 2021 is er € 1600 uitgegeven voor de laatste schakelaars van de brandganglampen. Voor de rest dat jaar weinig uitgaven.
Het eigen vermogen is thans in 2022 iets meer dan € 10.000

b.Contributie : het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen en blijft op €15,00. De leden gaan hiermee akkoord.

c. Kascommissie 2019, 2020 en 2021: De jaarrekeningen zijn door twee door de ALV benoemde leden gecontroleerd. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de controles. De kascommissie verleent decharge voor financiële verantwoording.

d. Nieuwe kascommissie 2022: in ieder geval een van de vorige kascommissieleden; een ander lid meldt zich als tweede aan en wordt door de vergadering benoemd.

 1. Onderhoud in de wijken: riool,brandgangen,verlichting en schilderfonds

Riolering
Piet Hazekamp en Ruben Muilenburg hebben de terreinkolken geleegd. Ca. 80 putten in de brandgangen, bezinkputten, worden 1x per jaar geleegd; hebben ze in vier middagen gedaan. Dit keer bij 2 putten brood gevonden. Riny geeft aan dat dit scheelt in de kosten, laten doen door gemeente is ongeveer 1000 €. Voorheen deed Piet dit samen met Kees van der Ploeg.
Een van de leden vraagt of het niet bij aanwijzing/roulatie zou moeten, nog niet acuut.
Een ander lid stelt voor een kleine attentie hiervoor te geven; de voorzitter gaat hiervoor zorgen.
Een lid wijst erop dat niet alle huizen lid zijn van de vereniging, bijv. haar jonge buurjongens zouden misschien wel kunnen helpen. Piet stelt voor om dit misschien te koppelen met acties zwerfvuil opruimen door het Wijkbureau Paddepoel en vindt het niet erg om de putten te blijven doen.

Brandgangen
Piet Hazekamp vraagt om terugkoppeling van plaatsing van de extra drainagebuis nadat er sprake was van vochtoverlast na vervangen van de riolering in de brandgangen; dit is gebeurd voor een blokje van 5 woningen. Antwoord: er is wel enigszins effect.
Een lid wijst erop dat sommigen het onkruid niet in de brandgangen verwijderen.
Een ander lid heeft de gemeente hierover recent geappt en dit doorgegeven aan het Wijkteam (groenvoorziening gemeente), nog geen reactie. [toevoeging bestuur: het onderhoud aan de brandgangen is geen zaak van de gemeente omdat de brandgangen vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaren van de aangrenzende panden]
Piet geeft aan dat met enkele eigenaren vanuit bestuur wel contact is geweest ivm klachten over eigenaren die hun tuin niet onderhielden en heeft het bestuur bemiddeld om eigenaren over te halen iets aan de tuin te doen. Recent kreeg bestuur melding van een vieze dakkapel. Piet Hazekamp heeft toen de eigenaar benaderd en toen is dat opgelost.
Leden kunnen hun meldingen doorgeven aan bestuur.
Riny van der Molen geeft aan dat in de brandgangen huurwoningen 1x per jaar onkruid wordt weggebrand.

Verlichting
Ruben Muilenburg geeft aan dat er 28 brandganglampen zijn en een vijftal op garagepleinen. De oude natriumlampen worden geleidelijk vervangen door LED. Ruben ontdekte dat niet alle lampen een externe schemerschakelaar hebben en dat is lastig als je de lamp wilt vervangen als de eigenaar niet thuis is. Bestuur heeft toen besloten de uitgave voor deze schakelaars uit te smeren over enkele jaren. Er zijn nog 4 natriumlampen die vervangen moeten worden.
De LED lampen zullen iets van 10 jaar blijven uithouden, dus dan komt er over tien jaar een grotere uitgave. Ruben stelt voor een reservering hiervoor te maken.
Een lid stelt dat iedereen profijt heeft van de lampen terwijl niet iedereen lid is en niet-leden niet meebetalen. Een ander lid geeft aan dat ze geen contributie hoeft te betalen omdat ze een lamp heeft hangen.
Els Struiving geeft aan dat lid worden van de vereniging geen verplichting is. Een lid stelt dat je eenmalig bij de huizen langs gaat om te vertellen dat de lampen er zijn en zij ervan mee profiteren en te vragen een keer twee tientjes in de pot te doen.
Ruben Muilenburg wijst er nog op dat in de stempels niet alleen bouwfondswoningen staan maar ook MVGM woningen (= particuliere verhuur).
Een lid wijst erop dat het ook gaat om de veiligheid.

Riny van der Molen geeft aan dat het werven van nieuwe leden een aandachtspunt is omdat het ledental terugloopt.

Schilderfonds
Meesterschilder Gorter heeft vorig jaar niet geschilderd, wilde dit jaar in april beginnen. Heeft van Piet Hazekamp een lijst gekregen met 22 namen en gaat deze mensen zelf benaderen.

Een lid vraagt hoe het schilderfonds verweven is in de vereniging; 50 jaar geleden deden alle leden mee stopten een bedrag in de pot en de schilder deed een aanneemsom voor 10 jaar, kleine en grote beurt. Aantal deelnemers is teruggelopen, o.a. door kunststof ramen. De meesten rekenen rechtstreeks met dhr. Gorter af, sommigen laten het nog via de vereniging lopen. Een vast bedrag is lastig, omdat veel mensen dingen met hun woning hebben gedaan. Ook het reserveren: Piet is zelf de enige die het al 40 jaar doet, 450 € overmaken naar de vereniging.
Ruben Muilenburg wijst op het voordeel dat je niet meer hoeft na te denken omdat je meegaat in een schildercyclus. Ook klein financieel voordeel door geen voorrijkosten.
Een lid heeft zich opgegeven voor het schilderfonds maar Gorter wil geen huis schilderen waar studenten in wonen. Het bestuur gaat hier achter aan.

Een lid geeft een probleem aan dat een nieuw riool is geplaatst en er een verzakking is en tegels kapot gaan; dit probleem is bekend bij het bestuur en is een probleem van de eigenaren. Die zijn al benaderd. Piet gaat opnieuw erachteraan. Een ander lid van het garageplein geeft aan dat het waarschijnlijk niet goed is aangestampt.

Piet geeft aan dat bestuur wel bemiddelen kan onder eigenaren, rekening voorschieten, maar uiteindelijk zijn verzakte tegels een zaak van de eigenaren van de garageboxen. Dit zou eigenlijk moeten worden opgelost door de gezamenlijke eigenaren, maar regel dat maar eens. Op het garageplein is sprake van mandelig eigendom. Piet geeft aan dat hij zijn best gaat doen.

Technisch blok wordt omstreeks 21:00 u afgerond.

 1. Pauze
  Na de pauze neemt onze nieuwe voorzitter Olivier de Greef de vergadering over als voorzitter van Riny van der Molen.

8.Informatieblokje

a.Stand van zaken omtrent warmtenet – Piet Hazekamp
Wat begon als een proefproject in Paddepoel met subsidie van Shell en kleinschalig was, is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalig project. De gemeente Groningen wil uiteindelijk in totaal 32.000 woning op het warmtenet aansluiten.
Op dit speelveld werken een aantal partnerorganisaties samen. Aangezien dit project groter is geworden is men momenteel bezig om te onderzoeken hoe om te gaan met piekbelasting. Waarschijnlijk komt het er op neer dat op verschillende plekken in de wijk extra warmtepompen worden geplaatst.
Waar in het begin nog werd gesproken over participatie van burgers in dit project en dat inbreng als belangrijk werd beschouwd is gebleken dat de gemeente nu de regie heeft. In deze fase wordt er tevens gekeken naar gebruik van restwarmte en samenwerking met WarmteStad.
Huisaansluitingen wordt in Selwerd zuid in 2024/25 afgerond. In Paddepoel eind 2026/27.
Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat als het zover is om informatie te delen over aanschaf inductie koken in 1 of 2 fasen. Bestuur kan inventariseren en actief de leden informeren qua prijzen.
Er wordt gesproken over wat te doen als je combiketel nu kapot gaat. Het advies is om dan ketel te leasen of huren om de periode te overbruggen tot aan we van het gas af gaan.
Hoe zit het met het windmolenproject bij Dorkwerd? Bestuur van EPEC (Eerste Paddepoelster Energiecoöperatie) heeft geconcludeerd dat de business case economisch niet verantwoord is en dat er nu een voorstel ligt om dit gebied, naast de twee molens, met zonnepanelen te beleggen. Het bestuur komt hier nog op terug.

b. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in onze buurt (o.a. aanleg CasPoMor park, herinrichting Plutolaan) – Els Struiving

Herinrichting en klimaatadaptatie Plutolaan: kosten 1,5 miljoen. Er zijn nieuwe parkeerplekken met extra groen gecreëerd. Er is een hemelwaterriool aangelegd onder het asfalt + nieuwe waterleiding. Er is een kapvergunning afgegeven voor het kappen van 20 sierperen, deze bomen gaven veel overlast. Tevens is er een nieuw wortelsysteem voor het planten van nieuwe bomen aangelegd.
CasPoMor: er is een park aangelegd tussen de flats met een sloot/wadi en jeu de boulesplek. Deze herinrichting koste 3 ton.
Fitnessplek Reitdiep: het veldje dat er achter ligt is door de werkzaamheden van warmtenet,(verbinding/aansluiting Vinkhuizen) behoorlijk beschadigd. Samen met Co-creatie gaat warmtenet het veldje herinrichten.
Making-City is een Europees project van o.a. de gemeente Groningen waar ook vier duurzame demohuizen in Paddepoel aan meedoen. Samen met Paddepoel Energiek en Grunneger Power is er in onze buurt ook een huis verduurzaamd, Neptunusstraat 31. Op 11 juni is er een Duurzame Huizendag waar twee huizen in Paddepoel aan meedoen.
Winkelcentrum Paddepoel: locatie Rabobank, hier heeft het Wijkbureau Paddepoel een tijdelijke plek gekregen, een groep die zich bezighoudt met burgerparticipatie en bevorderen van wijkwelzijn. Er zijn spreekuren op dinsdag 10-16:00 en op vrijdag en zaterdag (13:00-16:00 u) en op donderdag tussen 18:30 – 20:30 u spreekuur Paddepoel Energiek.
De gemeente Groningen is bezig met het opzetten van een ‘klusbrigade’ om kleine besparingsmaatregelen bij mensen thuis uit te voeren en heeft in de wijken nagevraagd of er misschien al dergelijke teams actief zijn (als vrijwilliger).
Tot zover de info van Els.

 1. Betaald parkeren
  Inbreng van de leden: Het raadsbesluit van de gemeente om betaald parkeren in te voeren wordt als een overval ervaren, door de gemeente is aangegeven dat men geen discussie hier over wil voeren: het is al besloten. Het lijkt een verkapte vorm om financieel voordeel hieruit te behalen.
  Kunnen we als vereniging van huiseigenaren hier iets mee? Voorstel van de voorzitter Olivier de Greef is om een gesprek aan te vragen met de wijkwethouder. René Raap, voorzitter Wijkraad, is bezig om alle klachten betreffende dit onderwerp te bundelen. Een lid van onze vereniging, is ondertussen al in gesprek gegaan met de gemeente middels mails met dhr Freek Bos van de gemeente. Hij stuurt deze mail door naar het bestuur.

We zijn van mening dat we dit op een breder vlak kunnen oppakken en staan sterker om bezwaren kenbaar te maken naar de gemeente ook als dit via verschillende kanalen bij de gemeente binnen komt.
Misschien een commissie hiervoor oprichten? In Wijkkrant Nr 1 staat informatie over betaald parkeren.

 1. Rondvraag
  Geen van de leden maakt hier gebruik van.
 2. Sluiting (met hapje en drankje na afloop)

Naar een hybride warmtepomp?

In de media zijn berichten verschenen dat vanaf 2026 geen normale cv’s meer geïnstalleerd mogen worden maar hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een normale gasgestookte cv en een warmtepomp die volledig op stroom werkt. Een warmtepomp zet elektriciteit om in warm water. Bij normale temperaturen kan de warmtepomp de energievoorziening in het huis goed aan. Wordt het buiten kouder en komt de temperatuur onder omstreeks 4 graden Celsius dat gaat de cv-ketel bijspringen.

Een goede oplossing?

Is het een goede oplossing voor het steeds minder gebruik van aardgas? Ja, want door het installeren van een dergelijke combinatie kan ongeveer 60 tot 70 % op het aardgas worden bespaard. Het financieel rendement is wel afhankelijk van het gasverbruik. Bij een huidig verbruik van minder 1500 m³ gas per jaar kan een terugverdientijd erg lang worden maar dat is mede afhankelijk van de gasprijs. Nu is vaak de terugverdien-tijd niet het enige argument waarop men een dergelijke installatie aanschaft. Als de warmtepomp gevoed kan worden met groene stroom, stroom van zonnepanelen of van wind op zee, is het nog beter voor het milieu en opwarming van de aarde. Blijft echter het feit dat er nog steeds een hoeveelheid gas nodig is. Als hier groen gas voor gebruikt kan worden, gas dat o.a. ontstaan is door vergisting van biomassa, is dat natuurlijk helemaal mooi. Door vele deskundigen wordt echter betwijfeld of er voldoende groen gas beschikbaar zal zijn.

Hybride warmtepomp voor onze wijken?  

In een groot deel van de noordwestelijke wijken van onze stad, Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen, wordt in de periode van 2024 tot en met 2030 een warmtenet aangelegd. Dit deel krijgt warm water met een temperatuur van tussen de 70 en 75 graden Celsius. Voldoende voor de volledige warmtevoorziening. Voor het koken zal moeten worden overgeschakeld op inductiekoken. Een ander deel van de genoemde wijken zijn de woningen reeds zodanig geïsoleerd dat hier met warmtepompen een en ander kan worden gerealiseerd. Voor de bewoners die tussen nu en de aansluiting op het warmtenet een nieuwe cv nodig hebben raden we dan ook aan om een cv te huren of te leasen. Een hybride warmtepomp is hier geen oplossing omdat over een tijdje ook het gas niet meer beschikbaar zal zijn. Nog los van de kosten van een dergelijke installatie en de terugverdientijd. Er is al informatie beschikbaar over leasen of huren waarbij de overeenkomst kosteloos wordt ontbonden wanneer de woning wordt aangesloten op het warmtenet. Als een vervanging aan de orde is kunt u zich voor meer informatie wenden tot de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel Noord of stichting Paddepoel Energiek.

U kunt ook op het energiespreekuur komen; elke donderdagavond van 18.30 – 20.30 uur in het Wijkbureau in het winkelcentrum (naast de dierenwinkel).    

Uitnodiging ALV

Beste leden,

Bij deze nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Aangezien we afgelopen 2 jaar geen algemene ledenvergadering hebben gehouden vanwege de pandemie en de maatregelen zal deze avond een wat ander karakter hebben dan voorheen.

De nadruk ligt meer op ontmoeten en u wordt geïnformeerd over wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd aan werkzaamheden en ontwikkelingen in onze wijk.

U bent van harte welkom!

Datum:     Woensdag 13 april 2022

Plaats :     Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen

Aanvang: 20:00 uur (koffie vanaf 19:30 uur)

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag ledenvergadering 24 april 2019

U hebt het verslag in mei 2019 ontvangen.

 1. Mededelingen van het bestuur

a. Aftredend Henk Jan Falkena, niet herkiesbaar
b. Voorstel tot benoeming nieuw bestuurslid kandidaat Olivier de Greef
c. Nieuwe voorzitter, bij benoeming van bovengenoemde kandidaat stelt het bestuur voor om Olivier de Greef tevens te benoemen als voorzitter.

 1. Financiën

a. Jaarrekeningen van 1919, 2020 en 2021; zie bijlage
b. Contributie: het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen en blijft op €15,00
c. Kascommissie 2019, 2020 en 2021: Mevr. Stunnenberg en Mevr. Leistra
d. Benoeming leden kascommissie 2022.

 1. Onderhoud in de wijken: riool, brandgangen, verlichting en schilderfonds
 2. Pauze
 3. Informatieblokje

a. Stand van zaken omtrent warmtenet – Piet Hazekamp
b. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in onze buurt( o.a. aanleg CasPoMor park, herinrichting Plutolaan – Els Struiving
c. Vragen n.a.v. de informatie

 1. Rondvraag
 2. Sluiting (met daarna de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje)

Namens het bestuur,

R. van der Molen, secretaris

ALV Bouwfonds gaat niet door

Geachte leden,

Door middel van dit schrijven willen we u op de hoogte stellen van een aantal zaken.

In het bestuur hebben we een afweging gemaakt over het al of niet houden van een Algemene Ledenvergadering(ALV) alsnog in dit jaar. Op dit moment kunnen we er nog niet van uitgaan dat we in september of oktober op een normale manier kunnen vergaderen. Daarnaast is er ons inziens ook geen noodzaak om te vergaderen; er zijn geen urgente zaken die behandeling verdienen. Daarom stellen we voor om onze reguliere ALV in april 2021 te houden. Mocht iemand bezwaren zien bij het niet doorgaan van de ALV dan horen we die graag van u.   

Door het vertrek van onze voorzitter, de heer Simon Boven door verhuizing, is er een vacature in het bestuur ontstaan. We hebben de heer Olivier de Greef bereid gevonden om de vacature te vervullen. Op de eerstvolgende ALV zal het bestuur een voordracht doen om hem te benoemen als bestuurslid.

Wij zijn bezig de brandganglampen te voorzien van duurzame LED-lampen. Wij doen dit als een lamp vervangen moet worden. Deze LED-lampen hebben een externe (schemer)schakelaar nodig om te kunnen functioneren. Daar een aantal daar niet over beschikt, dan wel niet meer goed werkt, wordt door een installateur een vijftal schakelaars gemonteerd. Deze specifieke werkzaamheden kunnen we niet zelf doen vandaar de opdracht aan een installateur.De werkzaamheden van de installateur zullen een bedrag vergen van ongeveer acht honderd euro. Dit bedrag kan ruimschoots uit de verenigingskas betaald worden.  

Tot slot nog iets over de financiën. De gecontroleerde jaarrekening hebt u ontvangen bij het jubileumboekje. De formele vaststelling zullen we op de eerstvolgende ALV doen. De hoogte van de contributie stellen we ook dan achteraf vast.

Namens het bestuur,

Henk-Jan Falkena

Jeugdboek dat speelt in Planetenbuurt

Joke Geelhoed schreef het kinderverhaal Jagers en verzamelaars, dat zich afspeelt in de Planetenbuurt. Hiermee won ze eerder al de prijs Nieuw Groningens Schrijftalent van het Forum Groningen gewonnen. 

Nu wil ze er graag een echt kinderboek maken, met alles erop en eraan. De uitgever is gevonden, de illustrator ook. Nu het geld nog… Help haar om dit project te financieren! Gebruik de onderstaande link om een donatie te doen, en ontvang één van de eerste exemplaren van het boek. Of kies een andere leuke tegenprestatie.

https://slag-boom.nl/project/jagers-en-verzamelaars